www.schwiebus.pl

:: Kamienice wypiêkniej±
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-01-21 21:18:17)

Kamienice wypiêkniej±

Gazeta Lubuska
8 stycznia 2007 r.

Jeszcze w tym roku rozpocznie siê rewitalizacja starówki. Magistrat znalaz³ wykonawcê robót , a czê¶æ wspólnot zdecydowa³a siê uczestniczyæ w kosztach.

O remontach starych kamienic mówi siê ju¿ od kilku lat. Dotychczas nie by³o ¿adnego widocznego efektu. Odrapane elewacje nadal s± szare i szpec± miasto. Ale urzêdnicy zapowiadaj±, ¿e wkrótce to siê zmieni.

Elewacja jak nowa

- Mamy ju¿ wy³onion± firmê, która zajmie siê pracami remontowymi - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.
W ubieg³ym roku ¿aden wykonawca nie stan±³ do przetargu. W rezultacie rewitalizacja nie ruszy³a.
Teraz jest ju¿ pewne, ¿e w tym roku kilka kamienic odzyska dawny blask. Bêd± to budynki przy ulicach: Pi³sudskiego 26, G³ogowskiej 4,11 i 19, Studenckiej 5 i 4, 1 Maja 17,Wa³owej 54,56 i 28, ¦wierczewskiego 9 i pl. Jana Paw³a II 17.

W sfinansowaniu remontowej inwestycji pomo¿e gmina. - Z naszej kasy do³o¿ymy do 90 procent kosztów, ale suma ta nie mo¿e przekroczyæ 40 tys. z³ - wyja¶nia wiceburmistrz Tomalak. Resztê op³ac± poszczególne wspólnoty.
Gmina jest gotowa pomóc finansowo ka¿dej wspólnocie. Chêtni musz± jednak zg³osiæ siê w magistracie. Chodzi o to, ¿eby gminna kasa by³a przygotowana na wydatek.

Remont obejmie od¶wie¿enie elewacji. Mo¿liwa bêdzie równie¿ wymiana okien. Ekipy remontowe w razie potrzeby zajm± siê dachami kamienic.

Ratusz do kontroli

Niestety w gminnej kasie znów zabrak³o pieniêdzy na remont ratusza. Przygotowana przez poznañsk± firmê dokumentacja okaza³a siê ma³o przydatna. - Na jej podstawie nie mogli¶my wyst±piæ o dofinansowanie remontu z Unii Europejskiej - przyznaje K. Tomalak. A takie pierwotnie by³o przeznaczenie dokumentacji.

Jeszcze w tym roku urzêdnicy maj± zabraæ siê za przygotowanie kolejnej porcji dokumentów. Maj± one pozwoliæ siêgn±æ po euro na remont ratusza. A na ten cel potrzeba przynajmniej kilka milionów. Konieczna jest te¿ dok³adna ekspertyza obiektu. Musi ona zawieraæ raport na temat pod³o¿a, na którym stoi ratusz, bo przed laty budynek osiad³. - Mo¿e trzeba bêdzie wzmacniaæ fundamenty, bo z tego co mi wiadomo ratusz stoi na g³azach - mówi wiceburmistrz. Trzeba bêdzie te¿ sprawdziæ jako¶æ stropów, niezbêdne jest skontrolowanie dachu. Dopiero potem przyjdzie czas na remont elewacji czy wymianê okien.

Piotr Jêdzura
pjedzura@gazetalubuska.plRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas poka¿e /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypiêkniej± /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=195