www.schwiebus.pl

:: Plac w przebudowie
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-12-22 18:45:30)

Plac w przebudowie

Gazeta Lubuska
22 grudnia 2006 r.

Ruszy³a odnowa placu Jana Paw³a II. Przed wej¶ciem do ratusza pojawi siê herb miasta, stare p³yty zast±pi granit, stan± te¿ nowe latarnie i ³awki.

Robotnicy firmy ze ¦widnicy zdjêli ju¿ czê¶æ starych p³yt sprzed ratusza. Teraz na czê¶ci placu na deptaku miejskim jest tylko piach.

Kostkê ju¿ zdjêto

- Prace przy przebudowie wreszcie siê rozpoczê³y, ¶widnicka firma zosta³a wybrana w przetargu - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. - O wyborze zadecydowa³y wcze¶niejsze podobne przebudowy wykonane przez firmê.

Projekt wykona³ Profil BIS z Zielonej Góry. - Mia³o byæ skromnie i faktycznie projektant nie zapomnia³ o gustownej prostocie - mówi wiceburmistrz Tomalak.

Stare p³yty zast±pi nowa kostka brukowa z granitu. W miejscach wytyczonych do chodzenia kostka bêdzie mniejsza, z ni¿szymi uskokami. Dziêki temu bêdzie siê po niej wygodnie chodziæ.

Na placu pojawi siê kilkana¶cie specjalnych miejsc. Bêd± one wykonane z innego koloru i wielko¶ci kostki. S± to miejsca przeznaczone do ustawienia gazonów na krzewy. - Nie by³o mo¿liwo¶ci sadzenia drzewek ozdobnych, jak tylko ich umieszczenie w wielkich donicach - mówi K. Tomalak. - Pojawi± siê równie¿ nowe latarnie i ³aweczki.

Dodatkowo przed wej¶ciem do ratusza pojawi siê herb miasta. Zostanie u³o¿ony z kolorowych kostek. Wielko¶æ nie jest jeszcze ustalona, ale na pewno bêdzie on mia³ kilka metrów szeroko¶ci i wysoko¶ci.

Z powodu remontu mo¿liwe, ¿e scena Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy stanie na boisku Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego.

- Je¿eli kostka nadal bêdzie przed wej¶ciem do ratusza to stanie tam i scena - mówi po dyrektora domu kultury Stanis³aw Mosiejko.

Pojawi siê herb

Remont planu Jana Paw³a II by³ ju¿ niezbêdny. Stare p³yty nie do¶æ, ¿e by³y nieestetyczne to jeszcze popêkane. W kilku miejscach rynku utworzy³y siê zag³êbienia. Po deszczu sta³a w nich woda. Osoby starsze narzeka³y na nierówno¶ci.

W po³owie przysz³ego roku problemu ju¿ nie bêdzie. Mniej wiêcej w okolicy lata prace remontowe powinny siê zakoñczyæ. Przy okazji wymieniona zostanie równie¿ stara kanalizacje deszczowa w okolicy rynku. Magistrat na remont przeznaczy³ w sumie 2,7 mln z³. Za pieni±dze wyremontowane zostan± równie¿ trzy ulice: Górna, Wiejska oraz G³owackiego.

Kolejnym korkiem powinno byæ wyremontowanie ratusza. Jego elewacja jest stara i zniszczona. Na ten cel w kasie gminy pieniêdzy jeszcze nie ma. Za to w przygotowaniu jest ju¿ dokumentacja techniczna. Pos³u¿y ona do stworzenia projektu na zdobycie dofinansowania z kasy Unii Europejskiej. Dziêki temu siedziba rady miejskiej odzyska swój dawny blask.

Piotr Jêdzura
pjedzura@gazetalubuska.plRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas poka¿e /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypiêkniej± /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=192