www.schwiebus.pl

:: Odkrywane tajemnice
Artyku dodany przez: schwiebu (2012-02-15 01:11:58)

Piêæ bazaltowych krzy¿y u³o¿onych na ziemi okrywa miejsce pochówku sze¶ciu Sióstr Boromeuszek zamordowanych przez czerwonoarmistów 3, 4 i 9 lutego 1945 r. Wspó³dzielona z Siostrami Pasterkami kwatera jest ju¿ prawie na ukoñczeniu. Wydaje siê, ¿e na wiosnê wystarczy w godny sposób upamiêtniæ zakoñczenie prac, postawiæ pami±tkow± p³ytê kamienn± i ... znowu zapomnieæ? „¦wiebodziñska legenda” nie pozwala o sobie zapomnieæ, nie pozwala przej¶æ obojêtnie obok tej ju¿ zapomnianej tragedii.

Projekt tablicy pami±tkowej
Jeden z projektów tablicy pami±tkowej.

Równolegle z remontem miejsca odkrywane s± kolejne tajemnice tamtych krytycznych dni. Zebrana przez Siostrê Beatê Stellmach kwerenda, artyku³y w lokalnej prasie i mediach, publikacje Pana Kazimierza Gancewskiego, materia³y wyszukane i udostêpnione przez pracowników Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, t³umaczenia powojennych raportów i listów – to wszystko dzieje siê w jakim¶ wy¿szym celu – aby¶my nie zapomnieli! I nie chodzi tu tylko o uczczenie pamiêci tych sze¶ciu mêczenniczek, które w obronie swojej godno¶ci i wiary w Chrystusa odda³y ¿ycie, ale o to, ¿eby¶my pamiêtali jak do tego dosz³o.

Zdjêcie pami±tkowe
Zdjêcie pami±tkowe z 25. sierpnia 1947 r. Któr±¶ z upamiêtnionych na zdjêciu osób jest Siostra Amanda, a w dolnym rzêdzie, drugi od prawej - Ksi±dz Proboszcz Piotr Janik. Przy okazji, wspominaj±c w Dzieñ Zaduszny wszystkich zmar³ych, warto polecaæ w swoich modlitwach w¶ród zmar³ych z naszej Parafii Ksiê¿y: Piotra Janika, Benedykta Pacygê, Bogus³awa Trochê i Krzysztofa Florczyka jeszcze jednego kap³ana zwi±zanego z powojenn± ¶wiebodziñsk± parafi±. Jak wspomina Ksi±dz Piotr Janik w Kronice Parafialnej: "30 pa¼dziernika 1960 r. umiera na plebanii Ksi±dz Zbigniew ¯ukowski (..) którego rodzina przewioz³a (..) do rodzinnego grobowca do Zielonki k/Warszawy."

Nie ³ud¼my siê, ¿e ¿yjemy w innych czasach, ¿e nie gro¿± nam okropieñstwa wojny. Uwa¿niej ws³uchajmy siê w wiadomo¶ci ze ¶wiata - wojna wci±¿ trwa. Mo¿e tylko gorsza jest obojêtno¶æ, ¶lepota i chciwo¶æ którymi karmi siê ludzka niegodziwo¶æ, i krótka pamiêæ. Dlatego chcemy pamiêtaæ i przypominaæ. „Chcemy ¿eby ludzie wiedzieli, ¿e co¶ tak okropnego zdarzy³o siê tutaj. Zale¿y nam na tym, aby wszyscy o tym pamiêtali” - mówi Ryszard £otarewicz, Prezes Oddzia³u Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. ¶w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie, z którego inicjatywy prowadzone s± prace przy kwaterze sióstr. Bez jego osobistego zaanga¿owania i datków zebranych przez Akcjê Katolick± na listopadowych kwestach, pamiêæ o siostrach przedszkolankach Edgarze i Lybii, czy siostrach pielêgniarkach Speciosie, Lutbergis, Rolandzie i Melisie spoczywa³aby pod coraz grubsz± warstw± li¶ci z drzew ludzkiego zapominania. Gorzki to owoc we wspó³czesnym ¶wiecie lukrowanych przyjemno¶ci i gonitwy po wiêcej, szybciej i taniej. Bez opamiêtania. Bez refleksji. Wiêc je¿eli kto¶ zapyta, po co to wykopywanie i grzebanie w ludzkiej pamiêci - nie odpowiem, ale mam nadziejê, ¿e zanim zapyta jeszcze raz, nast±pi ta chwila refleksji.

R. Z.
67 lat pó¼niej, dnia 15. lutego 2012 r.


Czytaj wiêcej:
¦wiebodziñska legenda
Od legendy do faktów
Boromeuszki cd...
Odkrywane tajemnice
Los Sióstr cd...
inne:
Zabytkowy k³opotadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=245