[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-26 23:04
Temat postu: Ruszy nabór na sezon
ciachu


forum admin
postw: 823

26 Wrze¶nia 2005
Ruszy nabór na sezon
Od stycznia firma Sprick bêdzie potrzebowa³a do sk³adania jedno¶ladów oko³o 200 nowych pracowników sezonowych.

Miniony sezon rowerowy Sprick ocenia jako bardzo udany. - W czasie wakacji z naszych ta¶m produkcyjnych zjecha³o 350 tys. rowerów - mówi zastêpca dyrektora Ryszard Kondracki.
Firma przed kilkoma dniami zatrudnia³a dodatkowych pracowników na sta³e. - Przyjêli¶my ok. 40 osób na czas nieokre¶lony - dodaje R. Kondracki. W zak³adzie pracuje ok. 240 osób. Od stycznia firma planuje kolejne zatrudnienia, tym razem na sezon. Do monta¿u rowerów potrzebnych bêdzie ok. 200 pracowników. W pierwszej kolejno¶ci na zatrudnienie mog± liczyæ osoby, które ju¿ sk³ada³y rowery w Spricku, ale ci bez do¶wiadczenia te¿ maj± szansê. - Przyjmiemy ich i przyuczymy do produkcji - zapewnia zastêpca dyrektora.
Niemiecka firma funkcjonuje w mie¶cie od 1994 r. Od tego czasu daje stabiln± pracê z atrakcyjnymi zarobkami. Potwierdza to m. in. Piotr Benc, który pracuje tu osiem lat. Dziennie z ta¶m produkcyjnych Spricka zje¿d¿aj± setki rowerów, które trafiaj± do marketów w kraju i w Niemczech.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2