[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-01 11:31
Temat postu: Obiad na przerwie
ciachu


forum admin
postw: 823

1 Wrze¶nia 2005
Obiad na przerwie

Je¶li twoja rodzina potrzebuje pomocy, nie czekaj. Z³ó¿ wniosek o to, ¿eby dziecko dostawa³o jedzenie w szkole.


Jak co roku pomoc spo³eczna przyznaje darmowe posi³ki dla uczniów z ubogich rodzin. Pieni±dze na ten cel pochodz± z dwóch ¼róde³ - jedno to kasa gminy, a drugie - rz±dowy pogram "Posi³ek dla potrzebuj±cych".

Z³ó¿ podanie


Podanie o do¿ywianie nale¿y z³o¿yæ w o¶rodku pomocy spo³ecznej przy pl. Wolno¶ci 14. Trzeba w nim podaæ dochód rodziny. Jest on g³ównym kryterium przyznania darmowego posi³ku dla ucznia. - Dochód na jedn± osobê w rodzinie nie mo¿e przekraczaæ 316 z³ - informuje dyrektorka o¶rodka pomocy spo³ecznej Miros³awa Wêgie³. Ale przekroczenie tej stawki wcale nie musi oznaczaæ, ¿e dziecko nie dostanie obiadu. - Gdy widzimy, ¿e uczeñ potrzebuje do¿ywiania, przyznajemy tak± pomoc - mówi M. Wêgie³. W³a¶nie dlatego przed podjêciem decyzji pracownicy socjalni udaj± siê na wywiad ¶rodowiskowy do domów osób sk³adaj±cych podania.

Dwa dania i deser


O¶rodek spodziewa siê, ¿e z darmowych posi³ków w szko³ach skorzysta w tym roku ok. 730 uczniów. 450 bêdzie finansowanych z rz±dowego programu, a 280 - z gminnej kasy.
- Posi³ki dla dzieci op³acane z gminnej kasy zosta³y ju¿ przyznane - informuje kierownik wydzia³u o¶wiaty urzêdu miasta Ryszard Graczyk.
Stawka na obiad wynosi 3 z³. Zdaniem dyrektora szko³y podstawowej nr 6 na os. £u¿yckim Józefa Miko³ajczyka to wystarczy. - Bêd± dwa dania i owoc czy jogurt na deser - mówi.
Gmina rozda³a ju¿ wyprawki dla uczniów. Zosta³y kupione za pieni±dze z bud¿etu pañstwa. Za niemal 7,4 tys. z³ kupiono 85 zestawów podrêczników z piêciu ró¿nych wydawnictw. W sumie na osobê wysz³o po 90 z³. Ksi±¿ki trafi³y ju¿ do dyrektorów szkó³, którzy dadz± je uczniom z najubo¿szych rodzin.


PIOTR JÊDZURA


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2