[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-31 22:47
Temat postu: Olimpijczyk na gruz
ciachu


forum admin
postw: 823

31 Sierpnia 2005
Olimpijczyk na gruz
Sprzed podstawówki nr 6 znikn±³ obelisk Janusza Kusociñskiego. Powód? Nie podoba³ siê i by³ zniszczony.

Mieszkañcy os. £u¿yckiego mówili o betonowym pomniku "szkarada". Przedstawia³ sylwetkê Janusza Kusociñskiego wbiegaj±cego w medal. Obelisk nie by³ od lat remontowany, wiêc czas zrobi³ swoje. Wystawa³y z niego metalowe, ostre elementy. - Spêkany postument sta³ siê zagro¿eniem dla dzieci, która lubi³a bawiæ siê na pomniku - uwa¿a dyrektor szko³y podstawowej nr 6 Józef Miko³ajczyk. - W dodatku utrudnia³ manewrowanie kierowcom autobusów dowo¿±cych uczniów.
Dyrekcja szko³y podjê³a wiêc decyzjê: pomnik zostanie zlikwidowany. Nie przeniesiony w inne miejsce, ale... rozbity. - Gdybym go przeniós³, to sta³by siê zagro¿eniem gdzie indziej - t³umaczy dyrektor.
O zburzeniu wie kierownik wydzia³u o¶wiaty magistratu Ryszard Graczyk: - Pomnik by³ zagro¿eniem nie tylko dla uczniów, ale i innych bawi±cych siê tam dzieci.
Co na to mieszkañcy? - Pomnik nie by³ ³adny i szpeci³ okolicê, ale ¿eby go od razu rozwalaæ.... - mówi spaceruj±cy z psem ¶wiebodzinianin.
Autorem pomnika jest mieszkaniec Sulechowa. Dyrektor "szóstki" pamiêta, jak przed laty obelisk trafi³ pod szko³ê. - Za³atwia³em wtedy transport dla ciê¿kiego postumentu - wspomina.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2