[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-12 19:15
Temat postu: Spaliny ich zatruj±
ciachu


forum admin
postw: 823

10 Sierpnia 2005
Spaliny ich zatruj±

- Wycinanie drzew to zbrodnia przeciwko ludziom, którzy tu mieszkaj± - mówi Jerzy Horla. Wczoraj w sekretariacie burmistrza z³o¿y³ w tej sprawie protest.


Jerzy Horla jest zdenerwowany. Gdy w poniedzia³ek rano zobaczy³, jak z chodnika przy ul. Osiedlowej robotnicy usuwaj± dwie latarnie, by postawiæ je dalej od szosy - wszcz±³ alarm. - Przesunêli latarnie, bo bêd± poszerzaæ ulicê. A za chwilê wytn± st±d te piêkne drzewa - pokazuje. - Sk±d to wiem? Bo mam nosa. To nie pierwsza taka akcja w moim ¿yciu.

Oddychaæ spalinami


Dom pana Jerzego stoi przy £u¿yckiej. To jedna z ruchliwszych ulic w mie¶cie. Kilka metrów dalej jest ostry skrêt w Objazdow±. Ulica jest w±ska, dwukierunkowa, lekko podniesiona. Id±c w górê, po lewej stronie mija siê niski mur odgradzaj±cy chodnik od terenu nale¿±cego do szko³y. To w³a¶nie tam, tu¿ przy murku rosn± drzewa: jarzêbina, lipa, dzika ¶liwka. - Pani, oni nam te drzewa chc± wyci±æ! - martwi siê mieszkaniec. - Poszerz± ulicê, niby dla bezpieczeñstwa. Ale to bzdury! Jak poszerz±, to dopiero zacznie siê jazda! Dopiero bêdzie niebezpiecznie! Próg zwalniaj±cy jest potrzebny, a nie poszerzenie ulicy!
Podobnego zdania jest Wanda Wisniewska. - To prawda, wycinka drzew nie poprawi bezpieczeñstwa - dodaje.
Jerzy Horla ze znajomymi z ulicy przygotowa³ plakat. Jak trzeba bêdzie, postawi go przy Osiedlowej. Na plakacie napisali: "Wycinka drzew i poszerzanie ulicy to zbrodnia przeciwko ludno¶ci, która tu zamieszkuje". - Bo my ¿yjemy jak w w±wozie, a z w±wozu spaliny nie wychodz± - przekonuje. - Wiêc oddychamy nimi. A urzêdnicy chc± zabraæ drzewa, które produkuj± tlen.

Tylko dwa stare


Wczoraj rano J, Horla pospieszy³ do sekretariatu burmistrza. Zostawi³ pismo w którym protestuje przeciw wyciêciu drzew. Dzi¶ ma donie¶æ listê z podpisami mieszkañców. - Kilka lat temu chcieli z £u¿yckiej wyci±æ wszystkie lipy - wspomina. - Stan±³em w obronie drzew, zebra³em 400 podpisów. Lipy uratowa³em! Teraz mê¿czyzna ma nadziejê, ¿e uratuje kolejne.
Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak potwierdza: pismo rzeczywi¶cie wp³ynê³o. - Odpowiem adresatom w ci±gu kilku dni - mówi. - Rozumiem mieszkañców, ale drzewa niestety trzeba usun±æ. I to nie wszystkie, ale tylko dwa schorowane, rosn±ce tu¿ przy zakrêcie.
Kiedy robotnicy zaczn± je usuwaæ? Tego jeszcze nie wiadomo, bo przetarg na roboty bêdzie rozstrzygniêty wkrótce. Oprócz poszerzenia ul. Osiedlowej zaplanowano wybudowanie parkingu. Na ten cel uszczknie siê kawa³ek szkolnego boiska.


DANUTA KULESZYÑSKA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.049 | powered by jPORTAL 2