[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-05 08:23
Temat postu: Ferma kontra dyskoteka
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Sierpnia 2005
Ferma kontra dyskoteka

W³a¶ciciele fermy drobiu w Rosinie narzekaj± na nowo otwart± dyskotekê. Nie mog± ruszyæ z hodowl±, bo ha³as mo¿e sp³oszyæ kurczêta, a te stratuj± siê i podusz±.


Problem zacz±³ siê minionej soboty. W namiocie ustawionym obok stacji benzynowej przy trasie A 2 odby³a siê pierwsza dyskoteka.
- Ha³as by³ tak wielki, ¿e nie mogli¶my spaæ, a psy pochowa³y siê pod ³ó¿ka - informuje w³a¶ciciel fermy drobiu Chryzostom Wo³yniak. Nie pomog³y nawet zamkniête okna.

G³o¶no graj±


Ale nie to jest najwiêkszym problemem. W halach fermy jest pusto.
- Nie sprowadzê kurcz±t dopóki nie bêdzie ciszy - wyja¶nia Ch. Wo³yniak. Sp³oszone kurczêta mog± siê stratowaæ i podusiæ.
- W pomieszczeniu z kurczêtami nie wolno nawet zaklaskaæ - dodaje Krystyna Wo³yniak prowadz±ca fermê ju¿ od 15 lat.
W³a¶ciciel fermy drobiu dziwi siê, ¿e urz±d miasta wyda³ zgodê na prowadzenie dyskoteki.
- Nikt nie zapyta³ siê mieszkañców - mówi Ch. Wo³yniak. Podejrzewa równie¿, ¿e namiot stoi nielegalnie. - Dla mnie jest to konstrukcja trwa³±, na któr± wymagana jest zgoda ze starostwa - przekonuje.

G³os nie szkodzi


Szef dyskoteki Mauritius jest innego zdania.
- Dowiadywa³em siê i wiem, ¿e niskie tony nie szkodz± indykom - odpowiada Daniel Dybizbañski i zapewnia, ¿e tak± opiniê mo¿e mieæ na pi¶mie od weterynarza. Dodaje, ¿e urzêdnicy nie wymagali od niego pozwolenia na postawienie namiotu.
- To konstrukcja tymczasowa, nie ma nawet fundamentów - mówi D. Dybizbañski. Zapewnia, ¿e na w³asny koszt zrobi pomiary natê¿enia ha³asu podczas dyskotek.
- Je¿eli oka¿e siê, ¿e przekraczamy normy, to wyciszê dyskotekê lub postawiê ekran d¼wiêkoszczelny. - mówi D. Dybizbañski.

Sprawdz± dyskotekê


Skarga od w³a¶ciciela fermy z Rosina trafi³a ju¿ do magistratu.
- Nie mogli¶my odmówiæ wydania pozwolenia na prowadzenie dzia³alno¶ci - informuje zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak. Jednak osoba prowadz±ca dzia³alno¶æ musi zachowaæ wszelkie, okre¶lone przepisami wymogi. Dlatego urzêdnicy skargê mieszkañca Rosina na dzia³alno¶æ dyskoteki skierowali do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ¦rodowiska.
Spraw± zajmuje siê równie¿ starostwo powiatowe.
- Zleci³em inspektoratowi budowlanemu sprawdzenie dokumentów zwi±zanych z dyskotek± - mówi starosta Ryszard Szafiñski.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazeatlubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2