[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-28 11:53
Temat postu: Napad³ w domu
ciachu


forum admin
postw: 823

28 Lipca 2005
Napad³ w domu

Mê¿czyzna, który pobi³ i kilka razy zgwa³ci³ kobietê mo¿e trafiæ do wiêzienia nawet na 12 lat.


Ofiara, mieszkanka jednej z miejscowo¶ci powiatu ¶wiebodziñskiego, pechowego dnia opiekowa³a siê dwuletnim dzieckiem. Gdy maluch spa³, do domu wszed³ nieznany mê¿czyzna i zapyta³ o ojca kobiety. Kiedy odpowiedzia³a, ¿e ojca nie ma nagle napastnik uderzy³ j± dwa razy twardym przedmiotem w ty³ g³owy. Kobieta straci³a przytomno¶æ. Gwa³ciciel zacz±³ j± dusiæ, zdar³ bieliznê i kilka razy brutalnie zgwa³ci³.
Po gwa³cie mê¿czyzna okrad³ kobietê. Wychodz±c z domu min±³ jej ch³opaka, który widz±c co siê sta³o natychmiast rzuci³ siê w pogoñ za sprawc±. Telefonicznie zawiadomi³ te¿ policjê.
Napastnik zosta³ zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Prokurator skierowa³ ju¿ do s±du akt oskar¿enia przeciwko 39-latkowi. Teraz grozi mu kara nawet 12 lat wiêzienia. W oskar¿eniu ujête bêdzie, ¿e dzia³a³ ze szczególnym okrucieñstwem bij±c ofiarê drewnianym klockiem w g³owê gro¿±c pozbawieniem ¿ycia. Zgwa³ci³ j± wiedz±c, ¿e jest chory na ¿ó³taczkê zaka¼n± typu C. Tym samym dodatkowo narazi³ kobietê niebezpieczeñstwo zara¿enia.


(pij)

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050728/REGION15/50727043

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2