[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-18 14:11
Temat postu: Napiêcie w szpitalu
ciachu


forum admin
postw: 823

18 Listopada 2005
Napiêcie w szpitalu

Brak kardiologa, zwolnienia pracowników, likwidacja oddzia³u dzieciêcego, prywatyzacja laboratorium... Szefowa szpitala t³umaczy³a, czy tak musi byæ.


Po protestach personelu, który wyszed³ na ulice, odwo³ano dyrektora. Ale w szpitalu dalej wrze. Nowa szefowa Gra¿yna Gregorowicz zosta³a wiêc wezwana w ¶rodê na posiedzenie komisji zdrowia, ¿eby wyt³umaczyæ ostatnie decyzje.
Oddzia³ dzieciêcy ma byæ zlikwidowany. Maluchy, które trafi± do szpitala, bêd± le¿a³y na oddziale wewnêtrznym. Szef szpitalnych zwi±zków
zawodowych Jerzy Hawran: - Ma³y pacjent wymagaj±cy izolatki nie mo¿e trafiaæ na oddzia³ wewnêtrzny.
Nie ma decyzji w sprawie prywatyzacji laboratorium.
- Dopiero odbêd± siê rozmowy z osob± zainteresowan± jego przejêciem i szefow± laboratorium - zapowiedzia³a G. Gregorowicz.
Radny Jan Czachor pyta³ dyrektorkê o zwolnienia pracowników i zmienianie umów o pracê. Ta podkre¶li³a, ¿e problem dotyczy zaledwie kilku osób, np. pracownika zajmuj±cego siê napraw± sprzêtu, który by³ zatrudniony na kierowniczym stanowisku. - Do tego kierownika nie trzeba - zauwa¿y³a.
Ale zwi±zkowiec J. Hawran upiera³ siê, ¿e nie mo¿na problemu bagatelizowaæ. - Co maj± zrobiæ kobiety, których wiek produkcyjny siê koñczy?
One nigdzie pracy nie znajd±! - mówi³.
Lekarze buntuj± siê, ¿e rozwi±zano z nimi umowy kontraktowe. - Mam kontrakt do koñca 2006 r. i nie rozumiem powodów jego zerwania - poda³ nam swój przyk³ad lekarz Pawe³ Ryske. Dyrektorka t³umaczy³a, ¿e powodem zrywania umów s± za wysokie kwoty w kontraktach.
Radny J. Czachor: - Pacjenci chc± mieæ kardiologa.
Szefowa lecznicy: - Jest osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
J. Czachor upiera³ siê: - Nie ma kardiologa, wiêc urz±dzenia do badania serca nie s± u¿ywane.
Ale szefowa lecznicy zapewni³a, ¿e badania s± wykonywane i mo¿e pokazaæ na to rachunki.
Pytano tak¿e o kupion± przez poprzedniego dyrektora wiertarkê ortopedyczn±. Czy nie le¿y zakurzona na pó³ce? - Podpiszemy umowê ze specjalist± i wiertarkê bêdziemy wykorzystywaæ przy zabiegach w nag³ych wypadkach - zapowiedzia³a G. Gregorowicz.


PIOTR JÊDZURA
068 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2