[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-04 09:59
Temat postu: Komenda w poczekalni
ciachu


forum admin
postw: 823

3 Pa¼dziernika 2005
Komenda w poczekalni

Ziemia, na której stanie komenda, jest. Powiat da na projekt. Nie wiadomo tylko, kiedy ruszy budowa.


Nowa komenda jest bardzo potrzebna, bo w starym budynku przy ul. £u¿yckiej 17 jest za ciasno. Kamienica, w której od lat urzêduj± policjanci, wymaga gruntownego remontu. Na policyjnym podwórzu nie ma miejsca dla radiowozów.
Zgodnie z projektem w nowym obiekcie bêd± porz±dne pomieszczenia dla funkcjonariuszy. - Bêdzie mo¿na przes³uchiwaæ podejrzanych i rozmawiaæ ze ¶wiadkami sam na sam - mówi komendant policji nadkom. Sebastian Banaszak. Izba zatrzymañ wreszcie spe³ni wymagania ustalone przepisami. Oficer dy¿urny bêdzie mia³ oddzielne pomieszczenie. Pomy¶lano te¿ o policyjnych psach, które bêd± mia³y kojce z prawdziwego zdarzenia.
Komenda ma stan±æ na placu przy stra¿y po¿arnej. Powiat dogada³ siê z gmin± i przed rokiem policjanci dostali grunt. - Wziêli¶my na siebie sfinansowanie projektu komendy - zaznacza starosta Ryszard Szafiñski.
Inwestycja zostanie sfinansowana przez komendê g³ówn±. Postawienie budynku bêdzie kosztowa³o 10 mln z³. Nie wiadomo, kiedy zacznie siê budowa. - Potrwa od trzech do piêciu lat - mówi³ "GL" Grzegorz Pogodziñski z zespo³u prasowego lubuskiej policji.
Jako ¿e powstanie nowej siedziby jest do¶æ odleg³± perspektyw±, stara komenda jest unowocze¶niana, np. powsta³a nowoczesna cyfrowa centrala telefoniczna.


(pij)--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2