[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-04 14:29
Temat postu: Granit w ¶ródmie¶ciu
ciachu


forum admin
postw: 823

4 Stycznia 2006
Granit w ¶ródmie¶ciu

Prawie 1,5 mln z³ pójdzie na zmiany placu Jana Paw³a II. Przy ratuszu bêdzie zielono, pojawi siê kostka granitowa.


Magistrat od dawna przymierza³ siê do remontu nawierzchni na starówce. Przeszkod± ci±gle by³ brak pieniêdzy. Wreszcie s±!

Plac jak nowy


- Na remont placu dooko³a ratusza przeznaczamy prawie 1,5 mln z³ - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Zostanie zerwana ca³a nawierzchnia na rynku. - Z uliczek dochodz±cych do rynku znikn± betonowe p³yty - dodaje K. Tomalak. S± spêkane, w zg³êbieniach tworz± siê ka³u¿e. - Betonowe p³ytki pojawi³y siê na rynku w pocz±tku lat 70. - przypomina Adam Gonciarz z muzeum regionalnego. Kostka granitowa zosta³a wtedy wywieziona na pola pod miastem i - jak mówi± najstarsi mieszkañcy miasta - trafi³a na podjazdy niektórych domków jednorodzinnych.
Teraz prawdopodobnie granit wróci pod ratusz. - Ten materia³ bardzo pasuje do tego miejsca - uwa¿a K. Tomalak.
Zostan± te¿ wymienione latarnie miejskie. W centrum ju¿ s± nowe lampy, w stylu retro. Teraz pojawi± siê te¿ na ul. Wiejskiej, G³owackiego i Górnej.
Magistrat uporz±dkuje równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej. Zadba te¿ o zieleñ. Plac powinien byæ gotowy pod koniec roku.

Dofinansuj± kamienice


500 tys. z³ miasto zamierza wydaæ na remonty zabytkowych kamienic w rynku. - Wspólnoty mieszkaniowe mog± staraæ siê o dofinansowanie 90 proc. kosztów remontu - podkre¶la K. Tomalak. W³a¶ciciele starych mieszkañ musz± zap³aciæ za przygotowanie dokumentacji remontowej. Natomiast miejskie pieni±dze mog± byæ wykorzystane na malowanie kamienic oraz drobne remonty.
Natomiast nie zacznie siê remont ratusza. - Nie mamy na ten cel pieniêdzy - mówi wiceburmistrz. Miasto stara³o siê o pieni±dze z Unii Europejskiej, ale nic z tego nie wysz³o.
Urzêdnicy dalej staraj± siê o pieni±dze na odnawianie zabytkowych kamieniczek i ratusza.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-01-20 13:56
Temat postu: Wielkie plany na rok 2006
ciachu


forum admin
postw: 823

Wielkie plany na rok 2006

Autor: Weronika Ga³±zka
Opublikowano: 20 Sty 2006 - 10:29
Swiebodzin.com

Ka¿dy z mieszkañców naszego miasta ma nadziejê, ¿e bie¿±cy rok przyniesie korzystne dla nas zmiany. Jakie nowe inwestycje, maj±ce wp³yw na poprawê wizerunku ¦wiebodzina, jego rozwój, zaplanowa³ Urz±d Miasta i Gminy? Podobno szykuj± siê zmiany. Co w tym temacie ma do powiedzenia Zastêpca Burmistrza Krzysztof Tomalak?.

- Bud¿et naszego miasta w dochodach i wydatkach wynosi sze¶ædziesi±t milionów z³otych. Obci±¿enie kredytowe nie przekracza jednego procenta bud¿etu. Na bie¿±cy rok zaplanowano g³ównie remonty bie¿±ce, lecz jest jeszcze parê nowych inwestycji - mówi wiceburmistrz.

Jakie inwestycje lub remonty zostan± wykonane w pierwszej kolejno¶ci?

- W pierwszej kolejno¶ci zajmiemy siê remontami oraz budow± dróg i chodników. Po okresie zimowym bêdzie to sprawa priorytetowa. Odby³ siê ju¿ przetarg na budowê drogi na Ulicy Osiedlowej. Zostanie ona wykonana w dwóch etapach. Powstan± nowe chodniki, a dodatkowo wprowadzimy tam u³atwienia ruchu, na przyk³ad skrêt w prawo w ulicê prowadz±c± do centrum. W tamtym rejonie przewiduje siê wybudowanie dodatkowych parkingów. Na Osiedlu Po³udniowym, gdzie obecnie znajduje siê droga ¿u¿lowa powstanie droga z asfaltu lub kostki. Na Osiedlu S³onecznym wybudujemy cztery nowe drogi, miêdzy innymi na Ulicy Nowej oraz od firmy Asysta Bis w stronê bloków. W tej chwili aktualizujemy projekt odwodnienia Osiedla Kopernika, który odbêdzie siê w dwóch etapach. Przeznaczymy na to ponad milion z³otych.

Dlaczego to przedsiêwziêcie jest tak wa¿ne?

- Jest to pocz±tek prac, które bêd± prowadzi³y do tego, ¿e wody z Osiedla Kopernika i Osiedla £u¿yckiego nie bêd± kierowa³y siê pod wiadukt, tylko w stronê jeziora. Powracaj±c do tematu dróg, Osiedle ¯aków bêdzie mia³o swoj± drogê i chodniki, a na Osiedlu Widok powstanie nowa droga do gara¿y. Na pocz±tku prac projektowych znajduje siê przebudowa Ulicy Strzeleckiej i Ulicy ¦redniej. Budowa tych dróg nast±pi dopiero po przetargach, pod koniec roku. Pó³ miliona z³otych wydamy na budowê drogi do firmy Keiper, nowy wjazd znajdowaæ siê bêdzie wtedy za Kimem. W przygotowaniu jest projekt na wjazd i o¶wietlenie Ulicy Konarskiego. Natomiast na Ulicy Kamiennej wybudujemy parking ³±cznie z drog± wyjazdow±. Planujemy te¿ wykonanie remontów dróg na terenach wiejskich.


A co¶ wiêcej na temat chodników?

- Czê¶æ dróg w ¦wiebodzinie nale¿y do miasta, natomiast czê¶æ to drogi powiatowe. Zrobili¶my przegl±d stanu chodników w mie¶cie, na drogach nale¿±cych do naszej gminy. Doszli¶my do wniosków, ¿e w centralnej strefie miasta chodniki w du¿ej czê¶ci zosta³y ju¿ wyremontowane, ale zosta³o jeszcze kilka zapomnianych miejsc. S± to miêdzy innymi chodniki na Ulicy Zamkowej, Jeziorowej, 3 Maja, a tak¿e na Osiedlach ¯aków, Widok i £u¿yckim. Chcemy tam zrobiæ nowe chodniki. Na ten cel przeznaczymy ponad milion z³otych.

Podobno przewiduje siê renowacjê zabytkowych budynków?

- Tak, przeznaczymy oko³o 500 tysiêcy z³otych na dofinansowanie odnowienia zabytkowych budynków. Chcemy robiæ dop³aty w wysoko¶ci 90% kosztów dla wspólnot mieszkaniowych. Dop³aty te maj± byæ przeznaczone na odnowienie elewacji budynków, odtworzenie zabytkowych sztukaterii, czê¶ci tynku, jak równie¿ na wymianê opierzenia. Bêdzie to dotyczy³o g³ównie budynków po³o¿onych w starej, zabytkowej czê¶ci centrum. Do rejestru zabytków jest wpisanych oko³o stu obiektów z naszego miasta. My dop³acamy do renowacji tych budynków, natomiast do strony wspólnoty mieszkaniowej nale¿y za³atwienie wszelkich formalno¶ci, miêdzy innymi zrobienie projektu i uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ma to na celu poprawienie wizerunku miasta.Czy w tym roku przewiduje siê przebudowê placu wokó³ Ratusza?

- Ta inwestycja jest równie¿ przewidziana na ten rok. Projekt jest w tej chwili w trakcie opracowywania. Teren przeznaczony do przebudowy obejmuje deptak, Ulicê Wiejsk±, Górn± i G³owackiego. My¶lê, ¿e prace rozpoczn± siê po wakacjach, kiedy zostanie rozstrzygniêty przetarg. Nie ma jeszcze ¿adnej koncepcji dotycz±cej przysz³ego wygl±du placu, ale ca³y czas nad tym pracujemy.

Czy bêd± jakie¶ inwestycje maj±ce na celu poprawê bezpieczeñstwa?

- Chcemy wprowadziæ na teren naszego miasta monitoring. Na pocz±tek mamy koncepcjê umieszczenia piêciu, sze¶ciu kamer w najwa¿niejszych punktach miasta, czyli w centrum, na Ulicy £u¿yckiej i G³ogowskiej. Zrobimy to wspó³pracuj±c z lokaln± policj±, bo to w³a¶nie to ona bêdzie korzysta³a z systemu. Dop³acimy równie¿ 65 tysiêcy z³otych do zakupu nowych samochodów policyjnych. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ych latach uda nam siê rozbudowaæ sieæ kamer. Przewiduje siê równie¿ monitorowanie Gimnazjum nr 1, poniewa¿ jest to najwiêksza szko³a gminna. Bêdzie tam zainstalowanych dwadzie¶cia kamer. Monitoring na pewno zapewni poprawê bezpieczeñstwa w szkole i w mie¶cie.

Co z rozpoczêtymi ju¿ projektami?

- W roku 2005 zaczêto przebudowê stadionu sportowego. Ta inwestycja bêdzie oczywi¶cie nadal kontynuowana i wyniesie 650 tysiêcy z³otych. Generalnie polegaæ to bêdzie na demonta¿u starych trybun. Przewiduje siê zbudowanie nowych tarasów betonowych i przymocowanie siedzisk. Bêd± to siedziska plastikowe i bêdzie ich oko³o tysi±ca sztuk po jednej i po drugiej stronie stadionu. Planujemy równie¿ rozbudowê czê¶ci socjalnej, szatni i biura. Trwaj± ju¿ prace nad sztuczn± nawierzchni±. Chcemy kupiæ równie¿ urz±dzenia do skateparku, na które wydamy oko³o 200 tysiêcy z³otych. Koniec tej inwestycji przewiduje siê na pierwsz± po³owê roku. Mamy równie¿ w planach dokoñczenie Parku Chopina i budowê placu zabaw dla dzieci w Parku £êgowskim. Szacowany koszt to milion z³otych. Usuniemy chore drzewa, powstan± parkingi, schody, balustrady i alejki. Du¿o bêdzie nowych drzew i krzewów. W tej chwili trwaj± prace projektowe, które w przypadku Parku £êgowskiego zostan± zakoñczone jeszcze w tym miesi±cu.

Tyle samo miasto, a co dla reszty gminy?

- Jest przewidziana budowa ¶wietlic wiejskich w Nowym Dworku i w Lubogórze. Przetarg zosta³ ju¿ rozstrzygniêty. Na ten cel wydamy oko³o 500 tysiêcy z³otych. W Rosinie przebudowujemy obiekt po starej szkole. W czê¶ci tego budynku bêdzie ¶wietlica wiejska, a w drugiej czê¶ci stra¿nica dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Na remont w Rosinie przeznaczymy 130 tysiêcy z³otych. Chcemy równie¿ zakupiæ trzy wozy bojowe dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Wydatki na ten cel wynios± 360 tysiêcy z³otych, z czego gmina bêdzie finansowa³a 210 tysiêcy, natomiast 150 tysiêcy Wojewódzki Zarz±d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Wozy bojowe bêd± przeznaczone na wyjazdy do Jordanowa, Gliñska i Rzeczycy.
Rozmawia³a Weronika Ga³±zka
weronika@swiebodzin.com

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2