[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-13 14:39
Temat postu: Muzycy ostro æwicz±
ciachu


forum admin
postw: 823

13 Lutego 2006
Muzycy ostro æwicz±

Trzydziestoosobowa grupa ma nowe instrumenty i stare, ale wyremontowane. Orkiestra dêta gra z zapa³em w domu kultury.


Znów dzia³a orkiestra dêta. Ponowne jej za³o¿enie by³o mo¿liwe dziêki zrzutce powiatu i miasta. A dom kultury zapewni³ jej miejsce.

Nabór trwa


- Po remoncie powsta³o osobne du¿e pomieszczenie dla muzyków - mówi dyrektor domu kultury Zbigniew Szumski. Stare instrumenty odnowiono, dokupiono trochê nowych. - Jest na czym graæ - zapewnia Z. Szumski.
W sumie na rozruch orkiestry posz³o 60 tys. z³ z kasy miejskiej i powiatowej. W tym roku oba urzêdy te¿ maj± daæ pieni±dze na muzyków. - W zamian orkiestra bêdzie gra³a podczas uroczysto¶ci - zapowiada szef domu kultury.
Oprócz orkiestry powsta³a dziewczêca grupa taneczna. - Co¶ na wzór grupy tzw. bu³awistek, ale bardziej roztañczona i nowoczesna - wyja¶nia Z. Szumski.
Trwa nabór chêtnych do orkiestry i grupy tanecznej. Mo¿na siê zg³aszaæ do sekretariatu domu kultury. Za udzia³ w próbach nie trzeba p³aciæ. Ale nie bêdzie równie¿ ¿adnych diet za ewentualne wyjazdy. Dom kultury zorganizuje wyjazdowe warsztaty muzyczne. Bêd± darmowe lub odp³atno¶æ za udzia³ dla muzyków bêdzie symboliczna.

Uda³o siê


Orkiestra dêta zawi±za³a siê pó³ roku temu. Nie trzeba bêdzie ju¿ ¶ci±gaæ podobnego zespo³u z innych miejscowo¶ci, gdy w mie¶cie lub powiecie bêd± siê odbywa³y uroczysto¶ci.
Dom kultury najpierw poszuka³ kapelmistrza. Szef orkiestry Remigiusz Rabiega z Grodziska Wlkp. zacz±³ nabór. Pocz±tkowo nie by³o zainteresowania. - Granie na instrumentach dêtych to specyficzne zainteresowanie - przyznaje Z. Szumski. Ale kapelmistrz siê nie podda³. Zacz±³ szukaæ chêtnych w szko³ach. I powoli przybywa³o zainteresowanych. Dzi¶ sk³ad orkiestry jest ju¿ niemal ustalony. Muzycy systematycznie æwicz±. Kiedy pierwszy koncert? - Mam nadziejê, ¿e pod koniec roku orkiestra wyst±pi w ca³ej okaza³o¶ci - mówi szef domu kultury.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2