[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-10 15:09
Temat postu: Tu ruszy gimnazjum
ciachu


forum admin
postw: 823

9 Lutego 2006
Tu ruszy gimnazjum
W Ochotniczym Hufcu Pracy oprócz klas zawodowych ma powstaæ klasa gimnazjalna. Nabór zacznie siê przed wakacjami.

Decyzja o nauce w hufcu nale¿y do rodziców ucznia. - Musi byæ zgodna na pi¶mie - podkre¶la komendant Beata Dreko. Konieczne jest te¿ skierowanie z poradni psychologicznej.

Nowa klasa

Hufiec kszta³ci ponad 60 m³odych ludzi. Wszyscy mieli problemy z nauk± w szko³ach. - Dlatego znale¼li siê u nas - mówi wychowawca Wies³aw Paw³owicz.
Poniewa¿ jest du¿o chêtnych, komenda my¶li o uruchomieniu klasy gimnazjalnej. Trafialiby tu uczniowie maj±cy 14-15 lat. Po skoñczeniu gimnazjum uczyliby siê w klasach zawodowych. W hufcu by³oby wtedy razem ponad 90 uczniów.
Nabór do gimnazjum zacznie siê przed wakacjami. Ale warto ju¿ pytaæ o now± klasê, bo je¶li przegapimy terminy, przeniesienie ucznia do hufca w trakcie roku szkolnego jest trudne. - Ka¿dy musi mieæ zapewnion± praktykê, a w trakcie nauki trudno jest zale¼æ miejsce - wyja¶nia B. Dreko. Pracodawca, który przyjmuje osobê na p³atn± praktykê po wrze¶niu, nie dostaje zwrotu kosztów.

Komórki do schowka

Podczas nauki obowi±zuje dyscyplina. Uczniowie maj± zakaz noszenia kolczyków. Nie mog± mieæ ¿elu we w³osach.
- Ale to z tego powodu, ¿e chodz± bez czapek i choruj± - t³umaczy W. Paw³owicz. Telefony komórkowe na czas lekcji trafiaj± do pojemnika. Papierosy s± konfiskowane. Nie ma zwolnieñ od rodziców, uznawane s± tylko L4.
Ale jest te¿ system nagród. - Nasi uczniowie za udzia³ na przyk³ad w turnieju sportowym dostaj± dyplom i jak±¶ nagrodê rzeczow± - opowiada starszy wychowawca Bogus³aw Chodorowicz.
- W hufcu siê nami interesuj±, a w szko³ach tylko odnotowywano nieobecno¶æ - opowiada Roksana Jankowiak.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.046 | powered by jPORTAL 2