[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-08-30 07:37
Temat postu: Nie tylko pod dachem
ciachu


forum admin
postw: 823

30 Sierpnia 2006
Nie tylko pod dachem

Za kilka dni zostanie otwarta sala sportowa przy SP 1 w Sulechowie. W ¦wiebodzinie niebawem ruszy skatepark.

(...)

£y¿wy i rolki

¦wiebodzin nie chce pozostaæ w tyle. Ostatni± wielk± inwestycj± sportow± by³o uruchomienie w mie¶cie krytego basenu ¦wiewoda. Wiosn±, jesieni± i zim± korzystaj± z niego nie tylko ¶wiebodzinianie, ale i mieszkañcy Sulechowa, Zielonej Góry, a nawet Wolsztyna. W tym roku obiektów sportowych przybêdzie. Za ok. 720 tys. z³ magistrat kupuje lodowisko. Odkryty obiekt o wymiarach 20 na 30 m stanie na terenie o¶rodka sportu. Co ciekawe, lodowisko bêdzie mog³o dzia³aæ ju¿ w temperaturze plus 5 stopni Celsjusza. - Lód zapewni wtedy agregat ch³odz±cy taflê - informuje kierownik wydzia³u kultury i sportu w magistracie Ryszard Graczyk. Gmina zadba o o¶wietlenie lodowiska. Jest ono potrzebne, bo pó¼n± jesieni± i zim± oko³o 17.00 jest ju¿ ciemno. A na ³y¿wach bêdzie mo¿na je¼dziæ a¿ do 22.00. Pierwsze ¶lizgi ju¿ tej zimy. Ceny biletów nie s± jeszcze znane, ale maj± byæ przystêpne dla mieszkañców. Na wiosnê i lata lodowisko bêdzie sk³adane i trafi do magazynu.
Wkrótce zacznie siê równie¿ monta¿ skateparku. Plac dla mi³o¶ników rolek, deskorolek i rowerów te¿ powstanie na terenie o¶rodka sportu. - Wszystkim zajmuje siê profesjonalna firma, sprzêt do jazdy bêdzie nowoczesny - zapewnia wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Skatepark bêdzie zbudowany z elementów betonowych. S± one bowiem bardziej wytrzyma³e od drewniano-sta-lowych.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
S
2006-08-31 10:21
Temat postu: Murawa z po¶lizgiem
ciachu


forum admin
postw: 823

31 Sierpnia 2006
Murawa z po¶lizgiem
Ci, którzy lubi± ruch, czekaj± na boisko. Dalej nie ma nowego placu do pi³karskich rozgrywek na terenie o¶rodka sportu.

Gmina przed kilku miesi±cami przygotowa³a siê do urz±dzenia ma³ego boiska do pi³ki no¿nej. Za pieni±dze z kasy miasta przygotowano teren i elementy do monta¿u sprzêtu. Ale boiska dalej nie ma. Dlaczego? - Ju¿ kilka razy pyta³em w Polskim Zwi±zku Pi³ki No¿nej, kiedy bêdzie boisko, jak na razie bez skutku - mówi szef o¶rodka sportu i rekreacji Jaros³aw Aszakiewicz.
Za pierwszym razem w PZPN-ie poinformowano, ¿e zosta³ prze³o¿ony pierwszy termin z powodu du¿ej ilo¶ci prac monta¿owych przy boiskach w ró¿nych miastach kraju. Ustalono now± datê. Ale ekipa znowu siê spó¼ni³a. Potem kolejny raz prze³o¿ono termin urz±dzenia boiska finansowanego przez UEFA.
- Pozostaje tylko dalej czekaæ - dodaje J. Aszakiewicz.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2