[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-08-11 11:48
Temat postu: Zabawa na ca³ego
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Sierpnia 2006
Zabawa na ca³ego
W mie¶cie i okolicznych wioskach powstan± nowe place zabaw. Odrapane hu¶tawki to ju¿ historia.

Tomek Boruszewski ma dopiero pó³ roku, ale ju¿ do³±czy³ do grona amatorów hu¶tawek. - Synek najlepiej zasypia po porz±dnej dawce hu¶tania - opowiada mama Tomka Agnieszka Boruszewska. Na razie korzystaj± z placu zabaw przy ul. S³onecznej, gdzie mieszka babcia Tomka. S± tu hu¶tawki, domek ze zje¿d¿alni±, kilka ³aweczek. Mimo wszystko kiedy pogoda dopisuje, jest tu t³oczno. We wrze¶niu plac zabaw wzbogaci siê o nowe hu¶tawki.

Koniki i ³aweczki

Nowy sprzêt stanie nie tylko w ¦wiebodzinie. Na wie¿ach ze zje¿d¿alni±, hu¶tawkach albo karuzelach pobawi± siê dzieci z Kupienina, Chociul, Gliñska, Rusinowa, Lubinicka, Jordanowa, Kêpska, Go¶cikowa i Podlesia. W Rosinie stan± równie¿ ³aweczki, z których rodzice mog± obserwowaæ swoje pociechy. Wszystkie urz±dzenia s± wykonane z atestowanych i bezpiecznych dla zdrowia maluchów materia³ów. Ca³y projekt kosztowa³ miasto 11 tys. 450 z³, z czego 7 tys. 700 z³ wy³o¿y³a fundacja Pro Publico Bono.
Bezpieczne s± równie¿ stare urz±dzenia. Zosta³y naprawione i nie stanowi± ¿adnego zagro¿enia. Remonty kosztowa³y miasto dodatkowe 15 tys. z³.

Tylko dla dzieci

Nastolatki na hu¶tawkach czy tatu¶ z nadwag± na "koniku" to czêsty widok na placu zabaw. Do koñca sierpnia siê to zmieni. - Na placach obok nowych urz±dzeñ stan± tabliczki z regulaminem - mówi kierownik wydzia³u gospodarki komunalnej Roman Pacuk. Wed³ug nowych zasad na skwerki przeznaczone do zabawy nie maj± prawa wchodziæ psy, nie mo¿na piæ alkoholu, a z urz±dzeñ mog± korzystaæ dzieci od czterech do 12 lat. Maluchy, które nie skoñczy³y jeszcze o¶miu lat, na plac zabaw musz± przyj¶æ z rodzicami. - Dziêki takiej dyscyplinie dzieciaki bêd± mog³y naprawdê siê bawiæ - ma nadziejê R. Pacuk. - Przede wszystkim urz±dzenia nie bêd± zdewastowane.


AGNIESZKA HA£AS
0 68 324 88 71
ahalas@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.063 | powered by jPORTAL 2