[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-06-05 09:23
Temat postu: Po co te wydatki?
ciachu


forum admin
postw: 823

3 Czerwca 2006
Po co te wydatki?

- Kupiona przez gminê pracownia kardiologiczna jest bezu¿yteczna, nie robi siê tam badañ, a w szpitalu nie ma kardiologa - takie sygna³y dotar³y do burmistrza Dariusz Bekisza.

Mieszkañcy maj± ¿al g³ównie o niewykorzystan± pracowniê do badañ serca, za któr± zap³aci³a gmina. Na niezbêdny do specjalistycznych badañ sprzêt w tym laboratorium wydano 300 tys. z³.

Bo nie pomog±

- Teraz od mieszkañców miasta dowiadujê siê, ¿e pracownia jest stale zamkniêta, nie ma w niej badañ - dziwi siê burmistrz Bekisz.
Do magistratu dotar³a te¿ wiadomo¶æ o braku kardiologa w szpitalu. Mo¿e to jest przyczyna problemów z pracowni±, o których mówi± mieszkañcy? W takim wypadku gmina nie widzi podstaw do pomocy szpitalowi. - Kupujemy sprzêt, pomagamy ile siê da, a tu s³yszê ¿e nasi pacjenci maj± k³opoty z dostêpem do lekarzy - mówi burmistrz. Dowiedzia³ siê równie¿ o niewykorzystanym sprzêcie - chodzi o wiertarkê do operacji ortopedycznych. - Kupujemy nowe narzêdzia, a inne le¿± zakurzone i niewykorzystane, gdzie tu polityka szpitala? - pyta D. Bekisz.

Inni te¿ mog±

Starosta Ryszard Szafiñski zapytany o sfinansowan± przez gminê pracowniê kardiologiczn± zapewnia, ¿e jest ona stale czynna. - Badania serca s± wykonywane, nie ma przypadku, ¿e laboratorium jest zamkniête - mówi starosta. A czy w szpitalu jest kardiolog? - Nie ma - przyznaje R. Szafiñski. S± jednak inni lekarze, którzy maj± wszelkie uprawnienia do badañ serca. - I oni zgodnie z umow± z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmuj± siê pacjentami w pracowni - wyja¶nia starosta.
Inaczej wygl±da sprawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych. Starosta przyznaje, ¿e sprzêt za ok. 60 tys. z³ le¿y niewykorzystywany. Kupi³ j± odwo³any przez zarz±d powiatu dyrektor. - To ortopeda i wykonywa³ ni± niezbêdne zabiegi - mówi R. Szafiñski. Zakup by³ konsultowany ze spo³eczna rad± szpitala. Teraz okazuje siê, ¿e sprzêt bêdzie wymieniony na inne, bardziej przydatne urz±dzenie.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2