[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-05-10 08:44
Temat postu: Szaleñstwa na tafli
ciachu


forum admin
postw: 823

10 Maja 2006
Szaleñstwa na tafli

Gmina za 500 tys. z³ kupi rozk³adany obiekt, w którym powstanie lodowisko. Stanie na terenie o¶rodka sportu i rekreacji.

O lodowisku mówi³o siê od dawna. - Sam jako ch³opak uwielbia³em je¼dziæ na ³y¿wach - wspomina wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

Lodowisko z agregatem

Pod koniec roku mieszkañcy bêd± mieli lodowisko z prawdziwego zdarzenia. Obiekt bêdzie mia³ taflê 20 x 30 m. Bandy dooko³a bêd± mieæ wysoko¶æ 1,2 m.
Obiekt bêdzie sk³adany.
- Na zimê bêdziemy go rozk³adaæ, wczesn± wiosn± sk³adaæ i chowaæ w magazynie
- opowiada kierownik wydzia³u o¶wiaty Ryszard Graczyk.
Lód utrzymywany bêdzie za pomoc± agregatu ch³odniczego. Woda zostanie wylana na specjalne maty ch³odz±ce, powstanie warstwa lodu o grubo¶ci 4-5 cm. Automatyczne urz±dzenie ch³odnicze samo zwiêkszy lub os³abi si³ê ch³odzenia. Agregat ch³odniczy zapewni mo¿liwo¶æ u¿ytkowania lodowiska przy temperaturze powietrza nie przekraczaj±cej 5 stopni powy¿ej zera.
W zestawie ze sk³adnym lodowiskiem bêdzie maszyna s³u¿±ca do czyszczenia oraz szlifowania lodu. Dooko³a tafli stan± maszty o¶wietleniowe, aby mo¿na by³o je¼dziæ równie¿ wieczorem.

Na ³y¿wy w listopadzie

Sk±d pomys³ na lodowisko? - W mie¶cie nie ma ¿adnej mo¿liwo¶ci uprawiania sportów zimowych - t³umaczy wiceburmistrz Tomalak. Jazda na nartach odpada, bo w okolicy nie ma wzniesieñ. Nie ma równie¿ ¿adnej trasy biegowej dla narciarzy.
Lodowisko bêdzie kosztowa³o ok. 500 tys. z³ (wraz z osprzêtem). Stanie na terenie o¶rodka sportu i rekreacji, choæ wcze¶niej my¶lano o jego umiejscowieniu przy miejskim k±pielisku.
Jeszcze nie jest ustalona sprawa odp³atno¶ci za u¿ytkowanie lodowiska. - Chcieliby¶my, ¿eby mo¿na by³o je¼dziæ za darmo - mówi K. Tomalak. Jednak urzêdnicy z magistratu obawiaj± siê, ¿e darmowe lodowisko nie bêdzie szanowane przez u¿ytkowników. Dlatego prawdopodobnie zostanie wprowadzona op³ata, ale tylko symboliczna.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 73
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-08-31 21:21
Temat postu: ¦lizgawka w centrum miasta
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 19 [232] z dnia 17 maja 2006
¦wiebodzin. Plany budowy lodowiska
¦lizgawka w centrum miasta

Po skateparku w³adze miasta maj± kolejn± niespodziankê dla mieszkañców. Od jesieni do wczesnej wiosny ka¿dy bêdzie móg³ sobie poje¼dziæ na ³y¿wach na wybudowanym lodowisku.

Odkryte sezonowe lodowisko zostanie roz³o¿one na terenie OKSiR-u i bêdzie czynne od pa¼dziernika do pocz±tków marca. Tafla, otoczona bandami, ma mieæ wymiary 20 na 30 metrów.

- Przymierzamy siê do og³oszenia przetargu na dostawcê - mówi Ryszard Graczyk, kierownik wydzia³u o¶wiaty, kultury i sportu UM. - Obecnie w Polsce jest kilku dostawców tego rodzaju sprzêtu. R. Graczyk ma nadziejê, ¿e miejskie lodowisko bêdzie stanowiæ atrakcjê nie tylko dla mieszkañców ¦wiebodzina. - Od kilku lat jest w mie¶cie problem utworzenia przy szko³ach lodowisk wylewanych miêdzy innymi przez stra¿ po¿arn± - zauwa¿a. - Wiele zale¿y od pogody, ale te¿ od postawy dyrektorów szkó³, którzy po godzinach pracy nie s± w stanie zapewniæ odpowiedniej opieki je¿d¿±cym.

Graczyk zapewnia, ¿e lodowisko bêdzie nieodp³atne. Jedynym warunkiem bêdzie posiadanie ³y¿ew. Ma to te¿ byæ lodowisko czysto rekreacyjne. Nie bêdzie tam miejsca dla osób, które bêd± sobie chcia³y pograæ w hokeja. Je¿eli lodowisko spodoba siê mieszkañcom miasta, bêd± mieli zagwarantowan± niez³± zabawê do pó¼nych godzin wieczornych, lodowisko bowiem bêdzie o¶wietlone.

pzw

--
C
U
S
2006-12-15 08:55
Temat postu: Budowa na budowie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
14 grudnia 2006

Budowa na budowie

- Jestem cz³owiekiem, do którego najtrudniej jest siê dostaæ w mie¶cie - ¿artuje dyrektor OSiR-u Jaros³aw Aszakiewicz. Chodzi o przeszkody budowlane przed biurem.


Przed o¶mioma laty w ¦wiebodzinie powsta³a hala widowiskowo-sportowa. Cztery lata temu mieszkañcy cieszyli siê z oddania do u¿ytku basenu z licznymi wodnymi atrakcjami. Ju¿ wkrótce bêd± mogli korzystaæ z nowych obiektów powstaj±cych na terenie OSiR-u przy ul. ¦wierczewskiego.

Stadion i miniboisko ju¿ s±

W mijaj±cym roku zakoñczy³ siê pierwszy etap remontu stadionu g³ównego, na którym rozgrywaj± swoje mecze trzecioligowi pi³karze. Polega³ on na przebudowie trybun (zamontowano 997 plastikowych siedzisk) i wie¿yczki obserwacyjnej. Wykonano tak¿e polbrukowe chodniki, zregenerowano bie¿niê, rzutniê i skoczniê lekkoatletyczn±. Inwestycja poch³onê³a oko³o 600 tys. z³. 150 tys. pochodzi³o z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, resztê wy³o¿y³y w³adze ¦wiebodzina.

Obok budynku biura OSiR-u powsta³o tak¿e miniboisko o wymiarach 14x26 m ze sztuczn± nawierzchni± i o¶wietleniem. W tym przypadku ¶rodki pochodzi³y z Polskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej. OSiR wykona³ jedynie podbudowê pod boisko.

Prace na finiszu

Na sobotê zaplanowane jest oddanie do u¿ytku skateparku do akrobacyjnej jazdy na ³y¿worolkach. Mi³o¶nicy tej ekstremalnej zabawy na ¶wie¿ym powietrzu do dyspozycji bêd± mieli 14 betonowych przeszkód. Budowa skateparku kosztowa³a w³adze miasta i gminy 319 tys. z³.

Z kolei jeszcze przed ¶wiêtami ma zostaæ uruchomione sztuczne lodowisko o wymiarach 20x30 m. Sezonowy obiekt (jego u¿ytkowanie jest mo¿liwe gdy temperatura powietrza nie przekracza 10 stopni Celsjusza) bêdzie rozbieralny, powstaje na asfaltowym boisku do gry w koszykówkê.

Lodowisko zostanie o¶wietlone, byæ mo¿e uruchomiona przy nim zostanie wypo¿yczalnia ³y¿ew.
Wraz z lodowiskiem zakupiona zosta³a tzw. rolba. Dziêki specjalistycznej maszynie lód bêdzie zawsze g³adki i tym samym bezpieczniejszy. Obiekt wraz z rolb± kosztowa³ w³adze ¦wiebodzina 710 tys. z³. W okresie ¶wi±teczno-noworocznym korzystaæ z niego bêdzie mo¿na bezp³atnie. Potem jednak nie jest wykluczone, ¿e nowa rada miasta ustali ceny biletów na korzystanie z lodowiska.

Warto tak¿e wspomnieæ o koñcz±cych siê pracach zwi±zanych z rozbudow± i remontem pawilonu socjalno-biurowego OSiR-u. Powstan± w nim miêdzy innymi sala konferencyjna, szatnie dla sportowców i toalety dla kibiców. Inwestycja, której zakoñczenie zaplanowane jest na prze³omie stycznia i lutego 2007 roku , kosztowaæ bêdzie w³adze miasta i gminy 450 tys. z³.

Pawe³ Schreiter
(Adres nieznany)

--
C
U
S
2007-02-11 21:01
Temat postu: Lodowisko na miko³ajki
ciachu


forum admin
postw: 823

Okolice Najbli¿sze 11(116) listopad 2006

Lodowisko na miko³ajki

Ju¿ za kilka tygodni mieszkañcy ¦wiebodzina i okolicznych miejscowo¶ci bêd± mogli korzystaæ z nowego lodowiska. Jak ju¿ informowali¶my zostanie ono umiejscowione (w okresach zimowych) na asfaltowym boisku na terenie O¶rodka Sportu i Rekreacji. Jak informuje Ryszard Graczyk kierownik Wydzia³u O¶wiaty, Kultury i Sportu w Urzêdzie Miejskim w ¦wiebodzinie zosta³y ju¿ rozstrzygniête trzy przetargi zwi±zane z "operacj± lodowisko", które dostarczy i zmontuje Mostostal Wroc³aw. Dwa kolejne przetargi dotyczy³y przy³±czy energetycznych oraz o¶wietlenia. Prace zostan± wykonane w najbli¿szym czasie. Samo udostêpnienie ¶lizgawki dla mieszkañców nast±pi na pocz±tku grudnia, byæ mo¿e w Miko³ajki.

Korzystanie z lodowiska, przynajmniej w pierwszym sezonie, bêdzie bezp³atne. Byæ mo¿e pojawi siê równie¿ mo¿liwo¶æ korzystania z szatni, które powstan± w rozbudowywanym budynki OSiRu. Z lodowiska bêdzie mo¿na korzystaæ od rana do wieczora, st±d konieczno¶æ zainstalowania o¶wietlenia, którego do tej pory tam nie by³o.

Lodowisko bêdzie wyposa¿one w maszynê do g³adzenia lodu, a agregat ch³odz±cy umo¿liwi korzystanie z przyjemno¶ci ¶lizgania siê na ³y¿wach nawet w dodatnich temperaturach (do +5 stopni).
Z lodowiska korzystaæ na pewno bêd± m³odsi, ale równie¿ i starsi mieszkañcy, jednak z atrakcji, która powstaje w pobli¿u ¶lizgawki bêd± zapewne korzystaæ jedynie m³odsi i sprawniejsi. Mowa o skateparku, przy którym prace rozpoczê³y siê 8 listopada, od postawienia ogrodzenia. Skatepark znajdowaæ siê bêdzie na dotychczasowym ¿u¿lowym parkingu znajduj±cym siê pomiêdzy boiskiem Gimnazjum nr 1, a Lidlem. Na terenie raju dla rolkowców i deskorolkowców powstan± elementy betonowe, które bêd± s³u¿y³y do wykonywania przeró¿nych ewolucji, których ilo¶æ bêdzie ograniczona jedynie pomys³owo¶ci± korzystaj±cych z owych urz±dzeñ.

Roboty ziemne, o ile pogoda na to pozwoli, zostan± ukoñczone w tym roku, jednak same elementy ustawione zostan± wiosn±, bowiem zim± ma³o kto, je¿eli w ogóle, by z niego korzysta³, a ustawione elementy tylko by niszcza³y. Wiosn± na terenie skateparku pojawi± siê równie¿ stoliki i ³aweczki.
Ale póki co nie ma co my¶leæ o je¼dzie na rolkach, na razie trzeba siê skupiæ na przyjemno¶ci ¶lizgania po g³adkiej i bezpiecznej tafli lodu. Ju¿ wyci±gajcie z piwnic ³y¿wy i je naostrzcie.

A.L.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.074 | powered by jPORTAL 2