[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > U2// VERTIGO TOUR 2005  

2005-07-23 02:13
Temat postu: U2 w Chorzowie: Polskie akcenty
ciachu


forum admin
postw: 823

U2 w Chorzowie: Polskie akcenty
05.07.2005 23:52
Edge i Bono, w tle Larry Mullen
Edge i Bono, w tle Larry Mullen / AFP
We wtorek, 5 lipca, grupa U2 po raz drugi w swej karierze da³a koncert w Polsce. Tym razem popularni Irlandczycy wyst±pili na Stadionie ¦l±skim w Chorzowie, w ramach trasy "Vertigo Tour", graj±c dla ok. 70 tysiêcy fanów, którzy przybyli z ca³ego kraju, ale tak¿e z Czech, S³owacji, Wêgier, £otwy i Litwy. Grupa zagra³a 2 godziny i 15 minut, a w czasie koncertu pojawi³y siê liczne polskie akcenty.

Do Polski muzycy U2 przybyli po koncercie z Wiednia, gdzie grali w niedzielê, 3 lipca, co ciekawe zaraz po krótkim pojawieniu siê tego samego dnia w Londynie, na koncercie Live 8. Na godzinê przed wej¶ciem U2 na scenê, nad Chorzowem przesz³a ulewa, która jednak na szczê¶cie szybko skoñczy³a siê i do koñca wystêpu U2 nie spad³a ani jedna kropla deszczu.

Koncert rozpocz±³ siê, podobnie jak w pozosta³ych miejscach w Europie, przed zapadniêciem ciemno¶ci, piêæ minut wcze¶niej ni¿ pierwotnie planowano. Na pocz±tek U2 zagrali utwór "Vertigo", z najnowszej p³yty, który by³ klamr± ca³ego wystêpu. Refren od¶piewany zosta³ przez ca³± widowniê, która od razu 'z³apa³a' kontakt z zespo³em i zaczê³a rytmicznie skakaæ, w tym nawet sektor VIP-owski.

kliknij, zobacz wiêksze
Bono i Adam Clayton / AFP
U2 podczas "Vertigo Tour" zaskoczyli fanów doborem piosenek prezentowanych podczas koncertów - oprócz przebojów i kilku nagrañ z ostatniego albumu "How To Dismantle An Atomic Bomb", w repertuarze pojawi³y siê tak¿e utwory pochodz±ce z debiutanckiej p³yty "Boy" (1980). Jako drugie zespó³ zaprezentowa³ nagranie "I Will Follow", które U2 bardzo czêsto grywaj± na koncertach, a zaraz po nim "Electric Co.".

U2 na "Vertigo Tour" przygotowali, podobnie jak podczas wcze¶niejszych tras koncertowych, specjaln± scenê, przed któr± umieszczon± ma³y, owalny wybieg, wchodz±cy w publiczno¶æ. Jako pierwszy z cz³onków U2 pojawi³ siê na nim gitarzysta The Edge w³a¶nie w "Electric Co", a pó¼niej - w kolejnych utworach - pojawiali siê tam pozostali muzycy, w tym tak¿e perkusista Larry Mullen.

W "Elevation" refren od¶piewany zosta³ wspólnie z publiczno¶ci±, mimo i¿ Bono w pierwszej czê¶ci koncertu by³ raczej oszczêdny w s³owach i gestach. Prze³om nast±pi³ w najbardziej chyba oczekiwanym tego wieczoru utworze "New Year's Day", napisanym pod wp³ywem stanu wojennego w Polsce, wprowadzonego w grudniu 1981 roku.

Ludzie zgromadzeni na p³ycie stadionu podnie¶li przyniesione ze sob± czerwone chusty, koszulki lub rêczniki, za¶ widzowie siedz±cy w sektorach - bia³e kartki lub np. szaliki, tworz±c w ten sposób bia³o-czerwon± flagê Polski. Bono przygl±da³ siê temu najpierw z zainteresowaniem, a pó¼niej odwróci³ na lew±, czerwon± stronê, sw± kurtkê i... pok³oni³ siê publiczno¶ci.

Nie by³ to jednak bynajmniej ostatni polski akcent w czasie tego koncertu.

kliknij, zobacz wiêksze
Scena w pe³nej okaza³o¶ci / AFP
Rozpoczynaj±c kolejny utwór "Beautiful Day" Bono stwierdzi³: "piêkny kraj, piêkny deszcz", po czym w tekst utworu wplót³ w refrenie fragment: "It was a beautiful day / Beautiful Day / Back in Poland". Na samym koñcu us³yszeli¶my natomiast cytat ze s³ynnego utworu "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" Beatlesów, który w niedzielê U2 wykonali podczas Live 8, wspólnie z Paulem McCartney'em.

Po kolejnym nagraniu "Still Haven't Found What I'm Looking For" Bono po raz pierwszy odezwa³ siê po polsku, mówi±c krótko: "Dziêkujê", a wcze¶niej po angielsku stwierdzi³, i¿ "Polska to wspania³y kraj, pe³en wielkich mo¿liwo¶ci. Jeste¶cie wyj±tkowi, jestem szczê¶liwy ¿e mogê byæ tu z wami".

W odpowiedzi us³ysza³ gromkie: "Dziêkujemy".

kliknij, zobacz wiêksze
Edge i Bono / AFP
Gdy zespó³ zacz±³ graæ "All I Want Is You", wokalista - jak ju¿ czyni³ to w czasie poprzednich tras - wyci±gn±³ z t³umu jedn± z dziewczyn stoj±cych tu¿ przed scen±. Poprzytula³ siê z ni± trochê i zatañczy³, ca³y czas ¶piewaj±c.

Z kolei w trakcie wykonywania utworu "City Of Blinding Lights" w ca³ej okaza³o¶ci zaprezentowane zosta³y mo¿liwo¶ci tworz±cej t³o scenografii zbudowanej ze ¶wiate³. Efekty specjalne w ¿adnym momencie koncertu nie przyæmi³y jednak samej muzyki.

Przed wykonaniem "Miracle Drug" znów pojawi³ siê polski akcent. Bono chcia³ opowiedzieæ krótk± historiê o kim¶, kto "urodzi³ siê niedaleko st±d i ukrad³ mi okulary". Poproszona o przet³umaczenie t³umaczka-ochotniczka okaza³a siê niekompetentna w sprawach jêzykowych, jednak widzowie i tak zrozumieli, i¿ chodzi³o o papie¿a Jana Paw³a II, któremu ten utwór zosta³ zadedykowany.

Kolejna dedykacja pojawi³a siê przed kompozycj± "Sometimes You Can't Make It On Your Own" - tym razem Bono po¶wiêci³ j± swemu zmar³emu w 2001 roku ojcu Bobowi Hewsonowi. Na wielkich telebimach, zawieszonych obok sceny, w tym momencie pokazywany by³ wy³±cznie czarno-bia³y obraz, a efekt ten wykorzystano pó¼niej kilkakrotnie.

kliknij, zobacz wiêksze
Bono / AFP
W tym momencie rozpoczê³a siê najbardziej zaanga¿owana, mocno polityczna czê¶æ koncertu. Najpierw U2 zagrali akustyczny, antywojenny utwór "Love And Peace", w czasie którego wykorzystano wy³±cznie czerwone ¶wiat³a. Bono za³o¿y³ wówczas bia³± opaskê ze s³ynnym ju¿ napisem COEXIST, w którym wykorzystano symbole islamu, judaizmu i chrze¶cijañstwa, zaprojektowanym zreszt± kilka lat temu przez polskiego autora Piotra M³odo¿eñca.

W opasce tej wokalista za¶piewa³ tak¿e najbardziej znany protest-song U2, czyli "Sunday Bloody Sunday", wykonany wspólnie z chorzowsk± publiczno¶ci±. Za¶ w trakcie "Bullet The Blue Sky" Bono za³o¿y³ sobie opaskê na oczy, a za jego plecami, na ¶wietlnej ¶cianie, pojawi³ siê wojskowy samolot.

Zwieñczeniem tej czê¶ci koncertu by³ utwór "Running To Standstill", w którym Edge gra³ na klawiszach, a Bono na harmonijce i gitarze. Pod koniec pojawi³a siê pe³na tre¶æ "Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka", co publiczno¶æ przyjê³a burz± oklasków.

kliknij, zobacz wiêksze
Bono / AFP
Pierwsz± czê¶æ koncertu zakoñczy³y trzy wielkie przeboje: "Pride (In The Name Of Love)" (dedykowany tradycyjnie Martinowi Lutherowi Kingowi), od¶piewany z publiczno¶ci± "Where The Streets Have No Name" i "One".

Po krótkiej przerwie nast±pi³a pierwsza seria bisów, w czasie której U2 przypomnieli sw± s³ynn± trasê koncertow± "Zoo TV", nawi±zuj±c do niej efektami ¶wietlnymi pokazanymi w trakcie wykonywania "Zoo Station" i "The Fly". Na zakoñczenie zespó³ zagra³ natomiast wielki przebój "With Or Without You".

W tym momencie, po 2 godzinach koncertu, czê¶æ publiczno¶ci zaczê³a wychodziæ, nie¶wiadoma, i¿ U2 maj± w zanadrzu jeszcze jeden zestaw na bis, który rozpocz±³ siê od "All Because Of You". Potem by³ dedykowany rodzinnej Irlandii akustyczny "Yahweh", a w prawdziwym finale ca³ego show grupa raz jeszcze zagra³a "Vertigo".

Podczas ca³ego koncertu Bono wielokrotnie po polsku dziêkowa³ fanom za gor±ce przyjêcie. Pod koniec wokalista rozpostar³ flagê "Solidarno¶ci".

"Dziêkujê. Dobranoc" - po¿egna³ siê z chorzowsk± publiczno¶ci±, a na wielkim ekranie pojawi³y siê s³owa: "The end".

Zobacz galeriê zdjêæ U2 z trasy "Vertigo Tour"!

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2