[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2008-04-01 12:46
Temat postu: Wilenko: Odetn± nas od ¶wiata?
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
31 marca 2008 - 17:40
Wilenko: Odetn± nas od ¶wiata?

We wrze¶niu rusza budowa autostrady z Nowego Tomy¶la do granicy. Wed³ug nowego projektu droga powiatowa z Wilenka do "dwójki" zostanie zasypana.

- Co zrobimy, je¶li Autostrada Wielkopolska nie pozostawi nam tej szosy? Zobaczymy, ale to pachnie skandalem - stwierdzaj± mieszkañcy Wilenka, z którymi najpierw spotkali¶my siê we wsi, a potem na drodze powiatowej, która ma zostaæ zasypana (fot. Ryszard Poprawski)

- Przyjed¼cie, bo chc± nas odci±æ od ¶wiata! - dzwoni o do redakcji Janusz B³aszków, so³tys Wilenka. Przyje¿d¿amy, w centrum wsi czeka na nas ponad 20 osób.

- We wrze¶niu rusza budowa autostrady, a przedwczoraj w gminie przypadkiem dowiedzia³em siê, ¿e przy okazji zasypi± nam powiatow± drogê, któr± do "dwójki" na ¦wiebodzin mamy zaledwie pó³tora kilometra - wyja¶nia so³tys.

- Je¿d¿ê têdy rowerem do pracy, do Brójec, z domu mam nieca³e cztery kilometry, a gdy droga zniknie bêdê musia³a jechaæ naoko³o, na Szczaniec, a potem w kierunku Myszêcina, i w ten sposób pojadê dobre 10 kilometrów, a po pracy trzeba jeszcze wróciæ - martwi siê Maria Indycka.

- Do Autostrady Wielkopolskiej piszê od kilku lat w sprawie przej¶cia przez now± trasê do naszych pól, co musz± dostaæ nasi gospodarze, a drogowcy nawet nie odpowiadaj±! Natomiast ca³y czas by³em przekonany, ¿e powiatowa droga pozostanie. Nawet mi do g³owy nie przysz³o, ¿e mo¿na j± zlikwidowaæ, no bo jak! - irytuje siê J. B³aszków. - A okazuje siê, ¿e decyzja w tej sprawie zapad³a ju¿ w 2004 r. i nikt nas nie raczy³ poinformowaæ!

- W imiê czego ignoruje siê prawa zwyk³ych ludzi, mieszkañców wsi? - zastanawia siê krewniak so³tysa. - Nie wiem, czy takie dzia³ania s± zgodne z prawem obowi±zuj±cym w Brukseli. Zreszt±, za komuny do czego¶ takiego by nie dosz³o.

- A przed 2004 rokiem wymierzali d³ugo¶æ wiaduktu nad autostrad±, wiêc czemu zaniechano tego przejazdu? - pyta inny z mieszkañców i dodaje: - Gdy archeolodzy kopali, to te¿ z uwzglêdnieniem wiaduktu.

- Pewnie chodzi o czyje¶ interesy, czyli o kasê - zauwa¿a jeden z mieszkañców.

- Przecie¿ w ten sposób odetn± nas od ¶wiata - protestuje Aleksandra Srokowska.

- No i pozbawi± nas po³±czeñ autobusowych. PKS-y je¿d¿± têdy i mamy przystanek tam, gdzie nasza droga ³±czy siê z "dwójk±", no i jak autobus, co jedzie z Wilenka dotrze do Nowych Karczy jak ta droga, któr± jedzie, zniknie… - dodaje Wies³aw Lubik.

- I po co te autostrady, co niby maj± polepszaæ, skoro nie polepszaj± a pogarszaj±! - dziwi siê mieszkanka wsi.

- Prawdopodobnie zamówi± nam indiañskie stroje i utworz± skansen, potem zaczn± zwoziæ turystów - ironizuje B³aszków.

Problemem drogi do Wilenka zaj±³ siê wójt Szczañca oraz starostwo w ¦wiebodzinie. "Gazeta Lubuska” interweniuje w Autostradzie Wielkopolskiej. Do tematu wrócimy.
reklama

Krzysztof Fedorowicz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2