[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2007-02-02 12:53
Temat postu: Archeolodzy a zagadka herbu Czeladzi
ciachu


forum admin
postw: 823

Archeolodzy a zagadka herbu Czeladzi

¦redniowieczny mur odkryli archeolodzy nadzoruj±cy prace przy rozbudowie kanalizacji w Czeladzi (¦l±skie) - poinformowa³ dr Jacek Pierzak z biura wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach.

Odkrycie mo¿e wyja¶niæ zagadkê herbu tego zag³êbiowskiego miasta - przedstawia on wie¿ê otoczon± murem.

Choæ pierwsz± wzmiankê o Czeladzi datuje siê na 1228 r., we wszystkich ¼ród³ach traktowano j± dotychczas jako miasto otwarte, pozbawione murów obronnych - wcze¶niejsze poszukiwania archeologiczne zakoñczy³y siê fiaskiem. Teraz na mur natrafiono zaledwie pó³ metra od miejsca ówczesnych wykopów.

Mur odkryto w pobli¿u Rynku i ko¶cio³a. Ma blisko 2 m grubo¶ci, ods³oniêto dotychczas ok. 12 m muru. Pochodzi prawdopodobnie z XIV, a byæ mo¿e nawet z koñca XIII w. Pocz±tkowo prowadz±ca nadzór nad badaniami Aleksandra Rogaczewska z Muzeum Zag³êbia w Bêdzinie s±dzi³a, ¿e to miejski mur obronny. Kiedy okaza³o siê jednak, ¿e nie skrêca w miejscu, gdzie nale¿a³o siê tego spodziewaæ, zaczêto podejrzewaæ, ¿e móg³ on powstaæ przy wie¿y mieszkalno-obronnej.

"To miejsce idealne na taki punkt obronny - najwy¿sze w okolicy, z rozleg³ym widokiem, w bezpo¶rednim s±siedztwie rzeki, a przede wszystkim po³o¿one przy trakcie handlowym ³±cz±cym niegdy¶ Kraków z Wroc³awiem. Je¶li uda siê potwierdziæ te przypuszczenia, to bêdzie rewelacja, na któr± czekamy od 30 lat" - powiedzia³ dr Pierzak. Potwierdzenie tej informacji wyja¶ni³oby równie¿, sk±d w herbie Czeladzi wziê³a siê wie¿a otoczona murem.

"Czelad¼ by³a miastem w ¶redniowieczu do¶æ znanym. Nale¿a³a do ksiêstwa bytomskiego. Budowano wówczas zamki w Bytomiu i w Ko¼lu, mo¿liwe wiêc, ¿e punkt taki by³ równie¿ w Czeladzi" - uwa¿a Pierzak. (PAP)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2