[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > DΞPΞCHΞ MODΞ TOURING THΞ ANGΞL  

2006-03-15 08:22
Temat postu: Depeche Mode w Katowicach
ciachu


forum admin
postw: 823

Depeche Mode w Katowicach Radio ZET, 14 marca 2006 (14:40)


Graj± od 26 lat, po raz trzeci wyst±pi± w Polsce - Depeche Mode. Wiernych fanów z ca³ego kraju nie trzeba by³o specjalnie namawiaæ do przyjazdu do katowickiego Spodka, gdzie wieczorem rozpocznie siê koncert.

Mimo kilkustopniowego mrozu niektórzy z nich czekaj± pod hal± ju¿ od samego rana. Dla rozgrzewki pod¶piewuj± sobie fragmenty ulubionych piosenek.

--
C
U
S
2006-03-15 09:40
Temat postu: Re: Depeche Mode w Katowicach
ciachu


forum admin
postw: 823

Inf. w³, LW, 14 marca 2006 07:18

Dzi¶ koncert Depeche Mode


Dzi¶ w katowickim "Spodku" zagra legendarny Depeche Mode. Zespó³ pojawi siê u nas w ramach tournee promuj±cego album "Playing The Angel". Bramy hali bêd± otwarte od godziny 19:00.

Pomys³ z niespodziank± podczas chorzowskiego koncertu U2 by³ na tyle dobry, ¿e na show Depeche Mode fani te¿ chc± przygotowaæ co¶ specjalnego. Wymy¶lono trzy akcje, wszystkich uczestników show zachêca siê:

- by w trakcie utworu "Precious" fani chwycili siê za d³onie i unie¶li je ponad g³owy. To utwór o szczególnej wymowie napisany przez Martina Gore'a dla swoich dzieci, po rozwodzie z ¿on±;

- by podczas wolnych utworów zapaliæ zapalniczki, wy¶wietlacze w telefonach komórkowych i inne ¼ród³a ¶wiat³a;

- by podczas wybranych momentów, fani siedz±cy na okre¶lonych miejscach sektora G i K (czerwone) unie¶li bia³e kartki, które u³o¿± siê w litery "DM". Szczegó³owe informacje na temat tej akcji znajd± siê na przygotowanych ulotkach, które zostan± roz³o¿one w sektorach G i K wraz z bia³ymi kartkami A3, które u³o¿± napis;

Powy¿sze akcje zosta³y dok³adnie opisane na Polskiej Stronie Depeche Mode - www.depechemode-home.pl oraz na Polskim Forum Depeche Mode - www.depechemode-forum.pl w pokoiku "nowa p³yta/nowa trasa", w w±tku specjalnie po¶wiêconym koncertowi w Katowicach.

Zanim na scenie pojawi siê g³ówna gwiazda wieczoru, publiczno¶æ rozgrzeje The Bravery, amerykañska formacja z Nowego Jorku, która gra w sk³adzie: Sam Endicott, John Conway, Michael Zakarin, Mike H, Anthony Burulcich.

G³ówn± postaci± w zespole jest Sam. Wychowa³ siê w stanie Maryland i by³ pod wp³ywem lokalnej sceny postpunkowej. Chodzi³ i ogl±da³ takie zespo³y jak Fugazi oraz Jawbox i by³ pod wra¿eniem ich zasady DIY (Do It Yourself - Zrób To Sam). Szybko zaadoptowa³ to jako w³asn± filozofiê i wprowadzi³ do The Bravery. Zespól jest samowystarczalny - sami nagrywaj±, robi± ok³adki, krêc± wideoklipy.

The Bravery podpisali w 2004 roku kontrakt z Island Def Jam w Ameryce (z prawami na Europê z wyj±tkiem UK). Debiutancka p³yta - "The Bravery", ukaza³a siê w Polsce 18 kwietnia 2005 r.

Depeche Mode pojawi siê tak¿e 9 czerwca na stadionie warszawskiej Legii.

--
C
U
S
2006-03-15 13:25
Temat postu: Twardzi depesze
ciachu


forum admin
postw: 823

Twardzi depesze

Dave Gahan na scenie
(fot. AFP)

Dzi¶ w katowickim Spodku wyst±pi legendarna grupa Depeche Mode. Na koncert czekaj± tysi±ce oddanych fanów. Podczas gdy do podziemia zeszli na¶ladowcy Sex Pistols i wykruszyli siê wielbiciele The Cure, depesze dalej ¿yj± i maj± siê dobrze! Mo¿na wrêcz o nich powiedzieæ, ¿e s± wyznawcami DM. Kochaj± ich muzykê, na¶laduj± styl bycia i wygl±d.

Nie chc±c byæ gorsi od fanów U2, którzy w ub.r. zaskoczyli zespó³, tworz±c na stadionie wielk± bia³o-czerwon± flagê, depesze te¿ szykuj± niespodziankê. Podczas wybranych momentów koncertu fani siedz±cy na okre¶lonych miejscach sektora G i K bêd± unosili bia³e kartki, tak by u³o¿y³y one skrót DM.

Byæ prawdziwym depeszem

Prawdziwy depesz w mig rozpozna innego prawdziwego depesza. Do ortodoksyjnego, popularnego w latach 80. stroju sympatyków DM nale¿a³y charakterystyczna, inspirowana rockabilly fryzura - wystrzy¿one boki, a góra najlepiej zaczesana a la lotnisko. Najodwa¿niejsi byli na¶ladowcy Martina Gore'a - fundowali sobie ondulacjê, co przynosi³o nieraz kontrowersyjny efekt.

W±skie spodnie

Do niezbêdnego oprzyrz±dowania depesza nale¿a³y æwieki, skóry, paski oraz ciemne okulary. Gad¿etów z logo zespo³u jest ca³e mnóstwo na licznych stronach i w sklepach muzycznych. Do tego w±skie spodnie i martensy których (zdobycie wymaga³o nie lada sprytu w Polsce lat 80.). Dominuje czarno-bia³a kolorystyka, niedba³a elegancja przemieszana z undergroundem: dla dziewczyn najlepiej czarna, b³yszcz±ca farba na w³osy, mocny, ciemny makija¿, ale na tyle ascetyczny, ¿eby odró¿niæ siê od ekscentrycznych gotów. Do tego bi¿uteria - æwieki, blaszki, ³añcuszki.

Wielka moc muzyki

Grupa Martina Gore'a, Davida Gahana i Andy'ego Fletchera go¶ci³a ju¿ w Polsce dwukrotnie - na warszawskim Torwarze i S³u¿ewcu. Za ka¿dym razem wzbudza³a entuzjazm fanów. Ale prawdziwi depesze nie spotykaj± siê tylko na koncertach. Okazj± s± zloty organizowane przez fankluby i spontanicznie tworz±ce siê grupki wielbicieli, które okupuj± razem kluby.

Taki zlot po dzisiejszym koncercie ma siê na przyk³ad odbyæ dzi¶ w chorzowskim klubie Piramida. Jedn± z atrakcji ma byæ konkurs na¶ladowców Depeche Mode. Wspar³a go jedna z du¿ych firm produkuj±ca kosmetyki do w³osów. Depesze mo¿e nie s± tak liczni jak hiphopowcy, dla których powstaj± ca³e linie ubrañ znanych marek, ale o w³osy bardzo dbaj±.

- Takie zloty organizujemy od drugiej po³owy lat 90. - mówi Maro. - Bêdzie konkurs na na¶ladowanie tañca Dave'a i na najlepszego sobowtóra cz³onków zespo³u - dodaje depesz.

W Polsce jest co najmniej kilkana¶cie fanklubów, które nie tylko gromadz± informacje o zespole. Gosia samodzielnie za³o¿y³a fanklub Agent Orange Gosia. Po co? - By dzieliæ siê tym, co znam najlepiej i co kocham - mówi Gosia. - Chcê zara¿aæ ludzi t± muzyk±, bo wiem, ¿e ma wielk± moc. Wiem, jak bardzo potrafi zmieniæ cz³owieka i jak du¿o mo¿e wnie¶æ w nasze ¿ycie. W moje wnios³a bardzo du¿o, u¶wiadomi³a mnie i pomog³a - dodaje.

Wra¿liwo¶æ, nie ideologia

Bycie depeszem to nie ¿adna ideologia, ale z pewno¶ci± okre¶lona wra¿liwo¶æ. Prawdziwego fana DM nie znajdziemy na dyskotece ani na clubbingowych imprezkach. Depesz, podobnie jak got, stawia na rozwój duchowy, z niesmakiem odnosi siê do zmieniaj±cych siê mód i konsumpcyjnego stylu ¿ycia. Depesze maj± te¿ swoje has³a, których si³± - jak w ka¿dej subkulturze - jest wychwalanie swojego. Oto przyk³ady: "Przeminie sza³ ³ysych pa³, zagin± disco-kaleki, lecz my, depeszów ród - przetrwamy na wieki!", albo "Jak siê bawiæ, to siê bawiæ, je...æ dresów, DM s³awiæ!"

Subkultura czy fanklub

W¶ród wytrawnych fanów od czasu do czasu rodz± siê spory co do natury bycia prawdziwym depeszem. Jeden z wieloletnich wyznawców zespo³u Mr. Dave mówi o zmianach w ¶rodowisku, gdzie ortodoksyjnie ubrani depesze uchodz± za dziwaków. Znacznie od niego m³odsi fani tak zareagowali na jego "kultowy" wygl±d. "Ty patrz, co za kolo, jaki czub! Zobacz jego w³osy, i ma dziary jak Gahan, ty, ¶wir jaki¶!" - Ten tekst po prostu mnie rozwali³ - mówi Mr. Dave. - Po 14 latach zlotów, robienia imprez dla takich ciapków jak ci kolesie, zw±tpi³em, czy je¿d¿enie na zloty DM ma jeszcze sens i czy w ogóle to, co teraz jest organizowane, to zloty czy potañcówki z muzyk± Depeche Mode - mówi roz¿alony.

Inny fan odpowiada na takie zarzuty: - Nie mam na g³owie "lotniska", nie mam ani jednego "dejwowego" dziara. Na co dzieñ z depeszowskich ciuchów zostaj± mi tylko buty, bo martensy pasuj± do wszystkiego i s± bardzo wygodne. Czy to znaczy, ¿e nie jestem depeszem? - komentuje wypowied¼ poprzednika.

- Uwa¿am, ¿e ka¿dy ma prawo ubieraæ siê tak, jak ma na to ochotê! Prawdziwi depesze ubolewaj± nad upadkiem obyczajów subkultury i nad tym, ¿e ¶rednia wieku staje siê coraz ni¿sza. Najstarsi wielbiciele Depeche Mode na internetowych forach to roczniki 1960 - czyli mniej wiêcej rówie¶nicy cz³onków zespo³u, którzy urodzili siê w 1961 roku - dominuj± natomiast roczniki '70 i '80. Czasem pojawiaj± siê rodzynki: nastoletni fani.

FAKTY: Playing The Angel
- Brytyjczycy bêd± w Spodku promowaæ najnowszy album "Playing The Angel".
- Poniewa¿ bilety na dzisiejszy koncert wyprzeda³y siê na pniu, agencja Odyssey organizuje dodatkowy koncert, który odbêdzie siê 9 czerwca w Warszawie na stadionie Legii przy ul. £azienkowskiej.

Iza G³owacka


--
C
U
S
2006-03-15 13:59
Temat postu: Depeche Mode w Katowicach
ciachu


forum admin
postw: 823

Depeche Mode w Katowicach


Marcin Babko 08-03-2006 , ostatnia aktualizacja 09-03-2006 21:51

Spodek, 14 marca, godz. 20
Depeche Mode to nie tylko ¶wietna muzyka i teksty. To tak¿e oryginalny image, charakterystyczne ok³adki p³yt i realizowane przez s³ynnego fotografa Antona Corbijna teledyski i koncerty. Od drugiej po³owy lat 80. brytyjsk± grupê otacza swoisty kult (równie¿ w Polsce, gdzie fani nazywani "depeszami" tworz± liczn± grupê). Ale s³uchaj± ich wszyscy: zespó³ na ca³ym ¶wiecie sprzeda³ dot±d 40 milionów p³yt (na potrzeby sk³adanki "Singles 86-98" policzono, ¿e gdyby podsumowaæ liczbê tygodni, jak± piosenki DM spêdzi³y na listach przebojów, to w sumie wysz³yby cztery lata!).

Zespó³ koncertowa³ dwa razy w Polsce - w Warszawie w lipcu 1985 r. i we wrze¶niu 2001. Dwa lata pó¼niej ukaza³y siê solowe albumy Dave'a Gahana i Martina L. Gore'a. Andy Fletcher, trzeci cz³onek DM, otworzy³ wytwórniê p³ytow± Toast Hawaii. Gahan jest frontmanem i wokalist± grupy, ale to Gore tworzy wszystkie piosenki. Gdy trzy lata temu rozmawia³em z Gahanem, mówi³, ¿e je¶li zespó³ nagra kolejn± p³ytê, to tylko wtedy, gdy on sam bêdzie móg³ napisaæ teksty i muzykê. Wcze¶niej Gahan zawsze tylko ¶piewa³ teksty Gore'a. Kompromis zosta³ zawarty na ubieg³orocznym albumie "Playing The Angel". S± na nim trzy utwory wspó³autorstwa Gahana, resztê (dziewiêæ) tradycyjnie napisa³ Gore. Powsta³ album w partiach gitar nawi±zuj±cy do ¶wietnej p³yty "Songs Of Faith And Devotion". Jest tu kilka potencjalnych przebojów (¶wietne "Precious" i "John The Revelator"). Teksty opisuj± ciemn± stronê ludzkiej natury - na ok³adce znalaz³ siê podtytu³ "Ból i cierpienie w zmiennym rytmie".

Zespó³ ruszy³ w trasê promocyjn± "Touring The Angel". Trzem cz³onkom Depeche Mode znów towarzysz± dodatkowi muzycy. Pierwszy koncert w Europie zagrali 13 stycznia w Dre¼nie. Fani ciesz± siê, bo jak dot±d zespó³ gra na koncertach piosenki z niemal wszystkich p³yt, równie¿ tych z pocz±tku lat 80. Sensacj± by³o, gdy 20 lutego w Pary¿u zagrali "Leave In Silence", otwieraj±cy drug± p³ytê DM utwór, który na singlu ukaza³ siê w 1982 r.! Choæ bywaj± niespodzianki, to repertuar w kolejnych europejskich miastach bywa podobny. Zespó³ niemal zawsze zaczyna od nowych piosenek ("A Pain That I'm Used To" i "John The Revelator" ), potem graj± m.in. "A Question Of Time", "Policy Of Truth", "Walking In My Shoes", "Home", "Behind The Wheel", "Personal Jesus", "Enjoy The Silence" , "Just Can't Get Enough" i "Everything Counts". Na bis oczywi¶cie "Never Let Me Down Again".

W dzisiejszej "Gazecie Co jest Grane" do wygrania m.in. bilety na wtorkowy koncert Depeche Mode. Warto spróbowaæ, bo biletów na koncert nie ma ju¿ od wakacji.

--
C
U
S
2006-03-15 21:43
Temat postu: Depeche Mode w Spodku
ciachu


forum admin
postw: 823

ostatnia aktualizacja: wtorek, 14 marca 2006 godz. 13:27
Depeche Mode w Spodku

W katowickim Spodku wyst±pi wieczorem legendarna brytyjska formacja Depeche Mode. Zespó³ odbywa trasê koncertow±, promuj±c± nowy album zespo³u "Playing The Angel".


Koncert w Katowicach potrwa oko³o dwóch godzin. Muzyka bêdzie wzmacniana przez doskona³y system nag³o¶nieniowy, a towarzyszyæ jej bêd± efekty ¶wietlne oraz projekcje video wy¶wietlane na gigantycznych ekranach. O wszystkie efekty zadba siedemdziesiêcioosobowa ekipa techniczna. Koncert w Spodku jest trzecim wystêpem Depeche Mode w Polsce. Ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie fanów zespó³ postanowi³ daæ w tym roku jeszcze jeden koncert w Polsce. Odbêdzie siê on 9 czerwca na stadionie Legii w Warszawie. Bramy Spodka otwarte zostan± o godzinie 19-tej. Koncert Depeche Mode poprzedzi wystêp grupy The Bravery.

PR Katowice

--
C
U
S
2006-03-15 21:58
Temat postu: Depeche Mode wyprzedane? Nie ca³kiem!
ciachu


forum admin
postw: 823

KONCERT - Depeche Mode, The Bravery – 14.03 Katowice

Depeche Mode wyprzedane? Nie ca³kiem!

Uwielbiany w Polsce brytyjski zespó³ zagra (po raz trzeci w Polsce) w katowickim Spodku d³ugi przegl±d swoich przebojów z ca³ej 26-letniej kariery. Od "Just Can't Get Enough" i "Everything Counts" po "John The Revelator" i "A Pain That I'm Used To". A w³a¶ciwie przeciwnie, bo kolejno¶æ utworów na ich koncertach jest odwrotna – od najnowszych z p³yty "Playing The Angel" do tych starych i dobrze znanych, z obowi±zkowymi "Personal Jesus", "Enjoy The Silence" i "Never Let Me Down Again". I choæ ³atwo siê domy¶liæ kolejno¶ci nagrañ, bo trasa koncertowa Depeche Mode trwa ju¿ wiele miesiêcy, to na sam katowicki koncert dostaæ siê trudniej. Teoretycznie bilety s± od dawna wyprzedane, ale w praktyce mo¿na znale¼æ je w serwisach aukcyjnych (190–350 z³otych za sztukê) albo kupiæ ostatnie sztuki biletów w pakiecie z autokarowym dojazdem (w chwili, gdy piszemy te s³owa, jeszcze s± – po 300 z³otych). Kto nie zd±¿y, mo¿e próbowaæ 18 marca jechaæ do Wilna – tu bilety s± tañsze, na Allegro mo¿na je znale¼æ po 120 z³otych. Pozostaje te¿ dodatkowy koncert Depeche Mode 9 czerwca na stadionie Legii. Ale i tu trzeba siê spieszyæ, bo "depesze" to jedni z najlepiej zdyscyplinowanych fanów na ¶wiecie i wej¶ciówki znikaj± w rekordowym tempie.


Depeche Mode, The Bravery – 14.03 Katowice, Spodek


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2