[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Wa¿ne  

2012-02-26 23:24
Temat postu: List Pasterski na I niedzielê Wielkiego Postu
ciachu


forum admin
postw: 823

List Pasterski na I niedzielê Wielkiego Postu
ks. abp. Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodnicz±cy KEP (2012-02-22)
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=29608

Drodzy Bracia i Siostry,


Ewangelia ¶w. Marka w bardzo skondensowany, ¿eby nie powiedzieæ - lakoniczny - sposób relacjonuje kuszenie Pana Jezusa na pustyni i pocz±tek Jego dzia³alno¶ci publicznej. W kilku krótkich zdaniach zawiera siê jednak nieprzeciêtny ³adunek tre¶ci i to nie³atwej do przyjêcia. Dla wspó³czesnego cz³owieka mo¿e byæ niezrozumia³y tak d³ugi, bo 40-dniowy post. I to jaki post!. Nic w owe dni nie jad³ - zrelacjonuje inny ewangelista (£k 4,2). Taki post os³abia cia³o, ale umacnia cz³owieka w inny sposób, porz±dkuje go od wewn±trz, scala duchowo, ale dra¿ni szatana, który usi³uje dokonaæ próby si³.


Szatan przystêpuje do Jezusa, kusi Go na ró¿ne sposoby, daj±c dowód swego za¶lepienia pych± a mo¿e i niewiedz± - Kim naprawdê jest Jezus? Pan Jezus odtr±ca pokusy a umocniony postem i 40-dniow±, intensywn± modlitw±, rozpoczyna swoj± misjê od zachêty: Nawracajcie siê i wierzcie w ewangeliê (Mk 1,15)


Warto¶æ naszego postu


Rozpoczynamy liturgiczny czas, który nazywamy Wielkim Postem. Rzeczywi¶cie wielki to powinien byæ okres w ¿yciu ludzi wierz±cych. Warto sobie postawiæ pytanie: czy bêdzie to post wiêkszy ni¿ dotychczas, czy bêdzie to post Wielki? Trzeba uczyniæ wiele, aby kolejnych 40 dni roku liturgicznego pomog³o pog³êbiæ nasz± wiedzê i wiarê, pomog³o odczytaæ wyzwania czasów, w których ¿yjemy i przenikn±æ je tym, co tylko chrze¶cijanie posiadaj± i czym mog± ubogaciæ ¶wiat. A bêdzie to mo¿liwe, je¶li nawrócimy siê i naprawdê uwierzymy w Ewangeliê.


Zauwa¿cie, Drodzy Bracia i Siostry, ¿e blisko¶æ Chrystusa, a nawet mi³o¶æ do Niego i zjednoczenie z Nim, nie eliminuje z Jego i naszej blisko¶ci szatana, Z³ego Ducha. Aposto³ bêdzie przypomina³, ¿e chrze¶cijanie s± w³±czeni w walkê nie z potêgami tego ¶wiata, ale z szatanem (por. Ef 6,12). I to nie tylko w czasach apostolskich. Dzi¶ tak¿e trwa walka z Ksiêciem Ciemno¶ci. Mówi³ o tym Papie¿ Pawe³ VI, przypomina³ Jan Pawe³ II, a Ko¶ció³ poucza: Szatan, "w³adca tego ¶wiata" (J 12,31) dzia³a podstêpnie tak¿e i dzi¶. Ka¿dy cz³owiek oprócz w³asnej po¿±dliwo¶ci i z³ego wp³ywu innych, do¶wiadcza równie¿ pokus ze strony szatana, tym wiêkszych im mniej zdaje sobie z tego sprawê (JP II, 18. III.1979). Ostateczne zwyciêstwo jest jednak po stronie Chrystusa, ale krucho¶æ naszego ludzkiego my¶lenia i ufanie swoim tylko zdolno¶ciom i si³om niejednego ju¿ zwiod³a.


Metod± szatana jest k³amstwo. A ile¿ tego k³amstwa, manipulacji, fa³szywych oskar¿eñ i niedotrzymanych obietnic kr±¿y miêdzy nami i po ca³ym ¶wiecie?! Jak¿e ³atwo ludzie id± za fa³szywymi prorokami tak¿e dzi¶.


W styczniowym numerze jednego z katolickich pism zamieszczono wywiad z pani± Marguerite Peeters, dyrektorem brukselskiego Instytutu na rzecz Dialogu Miêdzykulturowego, w którym autorka, znana ze swych katolickich przekonañ zauwa¿a, ¿e nadchodz± rewolucyjne zmiany polityczne i kulturowe na skalê ¶wiatow±. Potrzebna jest nowa ewangelizacja, do której zachêca Ojciec ¦wiêty, ale najpierw trzeba dobrze rozeznaæ sytuacjê. Zauwa¿my, ¿e ta nowa kultura globalna wyrasta z postmodernizmu, który promuje relatywizm moralny, aborcjê, ma³¿eñstwa jednop³ciowe, homoseksualizm itd. ... a wszystko to dzieje siê przez globalne, ¶wiatowe, polityczne ukierunkowanie tej¿e rewolucji kulturowej, wykluczaj±cej Boga i Jego przykazania.


Poniewa¿ jednak wiary chrze¶cijañskiej nie da siê oddzieliæ od ¿ycia, zatem Ko¶ció³ musi oceniaæ tzw. now± etykê i przestrzegaæ przed wypaczeniami. Nie wolno zapominaæ, ¿e pierwszym i g³ównym ewangelizatorem jest Duch ¦wiêty. Jemu trzeba zaufaæ, polecaæ nasze nadzieje i niepokoje, ale z Nim trzeba te¿ wspó³pracowaæ, u¿yczaæ Mu swoich ust i wszystkich si³. Wy¿ej wymieniona autorka mówi dalej, ¿e potrzebna jest spo³eczna, a nie tylko indywidualna reakcja wobec promowanych rozlu¼nieñ moralnych. Potrzebna jest wspólna, zbiorowa reakcja spo³eczeñstw i narodów. Naród polski - jak napisa³a - szczególnie dobrze wie, co to przeciwstawianie siê i walka... Pokaza³, ¿e jest odwa¿ny i szlachetny. £atwiej ni¿ inne narody, prawie intuicyjnie rozpoznaje strategie manipulacyjne i ideologiczne projekcje... Opatrzno¶ciow± rolê odegra³ Jan Pawe³ II, papie¿ Polak... Odwaga bohaterów - b³. Jerzego Popie³uszki czy kard. Stefana Wyszyñskiego stanowi³a dla nas wzór do na¶ladowania i podtrzymywa³a na duchu. Wszystkie te elementy odkry³y ¶wiatu duszê waszego narodu i sprawi³y, ¿e zosta³ pokochany ... dlatego oczekuje siê szczególnie od narodu polskiego, aby jeszcze raz pokaza³ sw± odwagê i kreatywno¶æ wobec nowego wyzwania - koñczy swój wywiad dyrektorka brukselskiego Instytutu (w: Moja Rodzina, nr 1, 2012, 4-5).


Zauwa¿cie Bracia i Siostry, ¿e ufaj± nam ludzie z zewn±trz, ale co wa¿niejsze, ufa nam Bóg. Czy godzi siê Go zawie¶æ?


"Ko¶ció³ jest naszym domem" - u¶wiadamiamy sobie coraz intensywniej w tym roku, a troska o atmosferê wewnêtrzn± Ko¶cio³a spoczywa na ka¿dym z nas i na nas wszystkich. Widzimy jak planowo atakowany jest dzi¶ Ko¶ció³ przez ró¿ne ¶rodowiska libertyñskie, ateistyczne i masoñskie. Nie oszczêdzaj± Ko¶cio³a liberalne telewizje i takie¿ pisma. Nawet rz±dowe instytucje, niby promuj±c pluralizm medialny, ostatnio zdyskryminowa³y katolick± telewizjê, co na szczê¶cie budzi ¶wiadomo¶æ narodu. Jeszcze bardziej niebezpieczne s± roz³amy wewn±trz Ko¶cio³a, ujawniaj±ce nawet w¶ród duchownych niepos³uszeñstwo prze³o¿onym i pasterzom. To jest bolesne, ale trzeba o tym mówiæ i zachêcaæ siê wzajemnie do zwyczajnej pokory w duchu pos³uszeñstwa Ko¶cio³owi, Papie¿owi i pasterzom, którzy stawiaj± niekiedy wymagania trudne, ale zgodne z Ewangeli± i dlatego twórcze.


Wielki Post, to szczególna okazja do rekolekcyjnego rachunku sumienia, do nawrócenia, spowiedzi i postanowienia poprawy, to czas g³êbszej modlitwy i kontemplacji Krzy¿a, który dla Jana Paw³a II i dla ka¿dego z nas jest bram± zbawienia. Niech owocnie skorzystaj± z tej aktualnej duszpasterskiej inicjatywy parafie prze¿ywaj±ce peregrynacjê Wielkopi±tkowego Krzy¿a Papieskiego.


Pocz±tek Wielkiego Postu, to w Polsce Tydzieñ Modlitw o Trze¼wo¶æ narodu. Zwracam siê do wszystkich z zachêt± do pokuty, nawrócenia i wiary w Ewangeliê, do gorliwszej modlitwy za Ko¶ció³ i Ojczyznê. Apelujê do prze¿ywaj±cych uwik³ania w na³ogi, aby poderwali serca i podjêli trud pracy nad sob±: korzystajcie z pomocy lekarza czy grupy wsparcia, ale pamiêtajcie o skorzystaniu z pomocy Bo¿ej. Wszyscy modlimy siê za Was o dar wytrwania.


Wielki Post to przede wszystkim czas ³aski i wielkiego mi³osierdzia Bo¿ego dla nas wszystkich. Niech w rodzinach nie zabraknie modlitwy za emigrantów i przebywaj±cych poza granicami Ojczyzny. Ich walka o sukces nie zawsze us³ana jest ró¿ami. Wspierajmy ich szczer±, ¿yczliw± mi³o¶ci± w podtrzymywaniu wiary i poczuciu godno¶ci mimo prze¿ywanych trudów.


Nowe perspektywy nadziei


Papie¿ Benedykt XVI budzi swym nauczaniem nadziejê i zachêca Ko¶ció³ do nowej ewangelizacji, czyli do pracy nad ¿ywotno¶ci± naszej wiary. Jest w tym realist±, bo przypomina, ¿ sukces nie jest imieniem Pana Boga, ¿e trudno¶ci, upadki, cierpienie, wysi³ek i krzy¿ prowadz± cz³owieka ufaj±cego Bogu do zmartwychwstania i zwyciêstwa. Trud pog³êbianej i odwa¿nej wiary le¿y u podstaw sukcesu nowej ewangelizacji. To zadanie dla ka¿dego z nas.


Zawsze chodzi o s³u¿bê Panu Bogu i nie ma znaczenia nasza funkcja ani miejsce w ludzkiej hierarchii wa¿no¶ci, ale to, czy wszystko i zawsze czynimy dla Niego i czy z Nim idziemy odwa¿nie przez ¿ycie. Przybity do krzy¿a i Zmartwychwsta³y Bo¿y Syn podnosi ka¿dego cz³owieka i przynosi nam nowe ¿ycie. Nie odtr±cajmy tej pomocnej, Chrystusowej d³oni.
Na wielkopostny czas modlitwy i nawrócenia ca³ym sercem b³ogos³awiê.Przemy¶l, 26 lutego 2012 r.


Wasz Arcybiskup

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.018 | powered by jPORTAL 2