www.schwiebus.pl

:: Zamkniêty o³tarz - Scena I. Narodziny Jezusa.
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2014-04-07 21:22:49)

V Niedziela Wielkiego Postu. W ko¶cio³ach katolickich zakrywane s± krzy¿e i obrazy. Krzy¿e pozostaj± zas³oniête a¿ do koñca liturgii Mêki Pañskiej w Wielki Pi±tek, obrazy a¿ do pocz±tku Wigilii Wielkanocnej. Zas³ona ta „jest symbolem ¿alu i pokuty, jakim grzesznik oddaæ siê powinien, aby mu wolno by³o znowu podnie¶æ oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawo¶ciami swymi niejako sobie przys³oni³; wyobra¿a tak¿e poni¿enie Chrystusa, zakrywaj±ce chwa³ê Jego bóstwa i czyni±ce Go ¯ydom zgorszeniem a poganom g³upstwem, aby w zmartwychwstaniu na kszta³t zas³ony przedartej, objawi³y ukryt± za nimi jasno¶æ i moc Boga Wcielonego” – jak wyja¶nia Arcybiskup Nowowiejski. Znak hañby i ¶mierci, która po ludzku jest pora¿k±, sta³ siê dla chrze¶cijan najwiêkszym wyró¿nieniem i drzewem zwyciêstwa. Chrystus umieraj±c na nim otworzy³ nam bramy Królestwa Niebieskiego, dlatego w Wielki Pi±tek ze czci± i pobo¿no¶ci bêdziemy adorowaæ Drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o zbawienie.

W ¶wiebodziñskiej farze pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a oprócz zas³oniêcia krzy¿a przy o³tarzu g³ównym, szczególnego znaczenia nabiera zakrycie obrazów.

Zamkniety o³tarz

Niew±tpliw± ozdob± ¶wi±tyni jest pó¼nogotycki tryptyk w o³tarzu g³ównym, który jest o³tarzem szafiastym z dwoma skrzyd³ami nieruchomymi i dwoma ruchomymi, i to w³a¶nie ta czê¶æ o³tarza zostaje zas³oniêta a¿ do pocz±tku Wigilii Wielkanocnej. Z naszych oczu znikaj± z³ocone i polichromowane p³askorze¼by przedstawiaj±ce rodzinê Naj¶wiêtszej Maryi Panny z centrum o³tarza oraz wizerunki ¶wiêtych Marcina i Augustyna z lewego skrzyd³a, oraz Andrzeja i Rocha z prawego skrzyd³a. W zamian, otrzymujemy mo¿liwo¶æ podziwiania manierystycznych scen malarskich. Ukazuj±cy siê naszym oczom widok – przepraszam za to okre¶lenie – dla przeciêtnego parafianina pojawia siê na 14 dni w roku, co przy tzw. „przeciêtno¶ci” oznacza mo¿liwo¶æ podziwiania go po zamkniêciu obu skrzyde³ o³tarza góra 2 do 4 razy w ca³ym roku (V Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Pi±tek).

I tutaj pojawia siê pytanie – co przedstawia osiem scen widocznych na zamkniêtych skrzyd³ach o³tarza? Od lat przygl±dam siê im z du¿ym zainteresowaniem, które ro¶nie wraz z tym jak siê do nich zbli¿am, a one wci±¿ odkrywaj± przede mn± nowe tajemnice.

ca³y artyku³W roku 2009 staraniem Oddzia³u Akcji Katolickiej tutejszej parafii ukaza³ siê album „Ko¶ció³ pw. ¶w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie” zredagowany i opracowany graficznie przez Pana Kazimierza Gancewskiego, a zawieraj±cy doskona³e zdjêcia lokalnego artysty fotografa Piotra Wêc³awskiego. Na jednej ze stron albumu mo¿emy w niewielkim zbli¿eniu podziwiaæ ogólny widok zamkniêtego o³tarza, ale zebrany podczas robienia zdjêæ materia³ pozwala nam odkryæ trochê wiêcej jego tajemnic.

Nie posiadam wiedzy ani umiejêtno¶ci krytyka sztuki sakralnej, ani umiejêtno¶ci interpretowania przekazu artysty/rzemie¶lnika/malarza/autora ogl±danych obrazów, ale ogólna „wra¿liwo¶æ” nie pozwala mi podkre¶laæ jakich¶ szczególnych walorów artystycznych prezentowanych na deskach scen. Jest z pewno¶ci± jaka¶ historia zwi±zana z tym zabytkiem, o której równie¿ niewiele potrafiê napisaæ, ale jest w tych obrazach co¶ jeszcze - zapis biblijny, zrozumia³y dla ka¿dego kto oprócz trzymania w swoich rêkach Pisma ¦wiêtego, pozna³ jego tre¶æ chocia¿by w minimalnym stopniu.

Proponujê podró¿, æwiczenie wielkopostne, sprawdzian Twojej wiedzy biblijnej. Co z tym zrobisz zale¿y od Ciebie, ja rozpocznê od tego co widzê, co czujê patrz±c na te obrazy. Twoja interpretacja, uwaga, my¶l pomog± mi dokoñczyæ ten artyku³. Razem zobaczymy wiêcej.

Wszelkie uwagi proszê podsy³aæ na e-mail: ziach@wp.pl, umieszczaæ w specjalnym w±tku na forum lub komentowaæ pod materia³ami umieszczanymi na fb.
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=1270