www.schwiebus.pl

:: Podró¿e Pekaesem
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2013-03-03 13:56:48)

Podró¿e Pekaesem

Jednym z pierwszych rozdzia³ów otwieraj±cych najnowsze wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie pt. "¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty." autorstwa Pana Kazimierza Gancewskiego, s± wspominane przez autora z przymru¿eniem oka podró¿e "PeKaeSem". Ksi±¿ka pe³na jest anegdot, ciep³ych wspomnieñ o ludziach, których sylwetki nierozerwalnie zwi±za³y siê z naszym miastem, a wszystkie teksty Pana Kazimierza okraszone zosta³y najprzedniejszymi fotografiami wprost z obiektywu Pana Piotra Wêc³awskiego.

¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty.

To ju¿ druga czê¶æ obrazków z ¿ycia codziennego miasta w II po³owie XX wieku. Pozycji tej nie nale¿y traktowaæ tylko jako cennego uzupe³nienia pó³ek domowej biblioteczki, lecz raczej nale¿y mieæ j± stale pod rêk±, ju¿ dzi¶ planuj±c pierwsze wiosenne spacery wytyczonymi przez autorów - tekstu i obrazów - ¶cie¿kami.

Zapraszam :) na próbkê do czytelniI jeszcze zapowied¼ wydawnicza, jak ukaza³a siê na ³amach gazety "Dzieñ za Dniem"


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=672