www.schwiebus.pl

:: ¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2013-02-19 21:32:13)


¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty. Kazimierz Gancewski

     Gdyby nie aura na zewn±trz, wci±¿ mog³oby mi siê wydawaæ, ¿e jeszcze nie przebrzmia³ czerwcowy, gor±cy gwar wznoszony przez uczestników spotkania promuj±cego "¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek", a to ju¿  prawie dwa lata minê³y i mamy kolejn± okazjê do spotkania siê z okazji wydania kontynuacji wspomnieñ Pana Kazimierza Gancewskiego.
     Tym razem Pan Kazimierz zabiera nas na jesienny spacer uliczkami naszego miasta i nie tylko...
     Ju¿ wiem, ¿e autor gwarantuje nam spacer w doborowym towarzystwie, zabarwiony charakterystycznym humorem anegdot, ciep³em wspomnieñ o ludziach, których warto zachowaæ w sercach i pamiêci. To spacer w cieniu ratusza, kamieniczek, ko¶cio³ów, spacer cichymi alejkami ¶wiebodziñskiej nekropolii.
     Kolejna lektura obowi±zkowa dla ka¿dego Tutejszego jak i nietutejszego - jak ja :). Gor±co polecam i zapraszam w imieniu Pana Kazimierza na autorskie spotkanie w Galerii Inspiracje w pi±tek 1 marca.


 


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=671