www.schwiebus.pl

:: Czas katedr
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-05-15 22:38:26)

Czas katedr

WOKALNO-TEATRALNY

przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w ¦wiebodzinie

ZAPRASZA

na uroczyst± premierê spektaklu muzycznego "Czas katedr",
która odbêdzie siê 16. maja 2012 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej ¦wiebodziñskiego Domu Kultury

"Strzelistych katedr ¶wiat istnieje dalej
Od wieków co dnia cz³owiek gwiazd dosiêgn±æ chce"„Strzelistych katedr ¶wiat istnieje dalej
Od wieków co dnia cz³owiek gwiazd dosiêgn±æ chce"

Spektakl muzyczny „Czas katedr” powsta³ na podstawie powie¶ci W. Hugo „Katedra Marii Panny w Pary¿u" oraz musicalu „Notre Dame de Paris” (libretto Luc Plamondon, muzyka Richard Cocciante). Opowiada nie¶mierteln± historiê z „czasów katedr”, historiê mi³o¶ci silniejszej ni¿ ¶mieræ i nienawi¶ci silniejszej ni¿ mi³o¶æ. Historiê o odrzuceniu i potrzebie blisko¶ci. Historiê, w której nie ma bohaterów dobrych i z³ych, s± tylko nieszczê¶liwi i przeklêci. Historiê, której bohaterem mo¿e byæ ka¿dy.

Dzieje cyganki Esmeraldy zakochanej w piêknym Febusie, jego narzeczonej Fleur de Lys, szpetnego dzwonnika Quasimodo i archidiakona Klaudiusza Frollo, który z mi³o¶ci staje siê morderc±, do dzi¶ budz± emocje w „ludziach, co wierz±, ws³uchani w rym i rytm w lepszego jutra ¶wit”.

Nasza wersja tej opowie¶ci zosta³a przygotowana przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr l w ¦wiebodzinie, którzy od kilku lat tworz± Zespó³. Po³±czy³a nas wspólna pasja oraz mi³o¶æ do muzyki, teatru i tañca. Pracuj±c nad kolejnymi projektami, chcemy nie tylko spe³niaæ nasze marzenia, ale dzieliæ siê t± pasj± z innymi. Jest to trzeci ju¿ spektakl, po „Spacerze z piosenk± francusk±” i musicalu „Na strunach szyn”, który uda³o nam siê zaprezentowaæ ¶wiebodziñskiej publiczno¶ci.

ZESPÓ£ tworz±:

Kinga Bobkiewie¼
Miko³aj Brzóska
Weronika Bu³ach
Dominika Bystrzanowska
Mateusz Ciesielczyk
Kacper Chmielewski
Dominik Fija³kowski
Adam Fr±ckowiak
Anna Ga¼dzicka
Karolina Jakubowska
Monika Jesionkowska
Karolina Jêdrczak
Eliza Klejbach
Klaudia Ma³agocka
Joanna Matyjaszczyk
Wojciech Mrozowicz
Kacper Neryng
Wiktoria Niklewicz
Ewa Powel
Klaudia Ripa
Ma³gorzata Sawiak
Julia Sawicka
Emilia Stachowiak
Anna Maria Szewczak
Gabriela Szpilman
Tomasz Szylko
El¿bieta Szymañczuk
Kinga Taront
Pawe³ Tatarynowicz
Piotr Tatarynowicz
Wojciech Wojtaszek
Kamil Wo¼niak
Angelika Ziach
Micha³ Ziachadres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=661