www.schwiebus.pl

:: Poszukiwany
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-05-12 21:29:14)

POSZUKIWANY

     S³usznego wzrostu, postawny, barczysty (dobrze napakowany). W jego przypadku, niewielu pozwoli³oby sobie na okre¶lenie wieku, choæ z pewno¶ci± mogê o nim rzec: sêdziwy z niego staruszek. W obyciu szorstki, rzek³bym nawet chropowaty, przypruszone lico onegdaj zadziorne, dzi¶ z pewno¶ci± ug³adzone. Zarost - gêsty - wpadaj±cy w kolor mchu, szczególnie po pó³nocy, przepraszam.. od pó³nocy. Karnacja, kaukaska, chocia¿ bardziej popielata, zreszt± kto go wie sk±d siê do nas przyturla³, mo¿e z pó³nocy, mo¿e z po³udnia. Obiekt niezbyt towarzyski - trudno mu siê dziwiæ - na co dzieñ obcuj±cy w zupe³nie odmiennym towarzystwie... Ostatnio widziany jakie¶ 100 lat temu. Lecz po co s³owa, skoro mo¿na go zobaczyæ (zdjêcie TUTAJ)

UWAGA!
S± pierwsze (24. maja 2012 r.) doniesienia i wskazówki, dziêki którym bêdzie mo¿na odnale¼æ i udokumentowaæ po³o¿enie "zguby". Pan Arkadiusz w swoim e-mail wskazuje na po³o¿enie kamyka w lesie przy drodze ze Smardzewa do Bukowa. Podaje równie¿ link do skanu poniemieckiej mapy, na którym ów zaginiony kamyk zosta³ odnaleziony: http://amzpbig.com/maps/3860_Bomst_1938.jpg .
Wed³ug moich przybli¿onych oglêdzin stawiam, ¿e prawdopodobnym miejscem po³o¿enia "Hindenburga" jest trójk±t o wspó³rzêdnych wierzcho³ków:

A: 52.177300, 15.677462
B: 52.174774, 15.674372
C: 52.174774, 15.680208

Je¿eli wskazówki siê potwierdz±, to mamy zagadkê rozwi±zan±! Teraz czekamy tylko na przysz³ego w³a¶ciciela nagrody ksi±¿kowej, który dostarczy geotagowane zdjêcie poszukiwanego obiektu. Ze swojej strony bardzo dziêkujê Panu Arkowi za podpowied¼.


Obiekt westchnieñ .. kamieniarzy.     Wszystkich trackingowców, motocyklistów, w tym równie¿ cyklistów inaczej zwanych rowerzystami, podejrzewam ¿e nawet kolarzy i kolejarzy, pieszych wêdrowców i wêdrowniczki, zmechanizowanych urzêdników, bankierów i tynkarzy prosimy - za namow± Pana Kazimierza i w³asnej ciekawo¶ci, o pomoc w zlokalizowaniu niema³ej zguby. To znaczy ona zguba siê nie zgubi³a, tylko, ¿e o jej po³o¿eniu wiemy tyle, ¿e le¿y gdzie¶ w ¶wiebodziñskich lasach.
     Po soczystym kolorze mchu - dobrze widocznym szczególnie w odcieniach szaro¶ci - i po zadowolonej minie obsiadaj±cych go Pañ, zak³adamy, ¿e trasy turystyczno-wycieczkowe tak ongi¶ jak i dzi¶ wiod³y szlakami równie kolorowymi jak powy¿sza pocztówka, w zwyczajowym, zachodnim kierunku, ku borowskim w³o¶ciom, inaczej pisz±c szukamy go w lasach okalaj±cych Jezioro Nies³ysz. Dla uczciwego znalazcy, zak³adam, ¿e znajdzie siê choæ jeden, przewidziana zosta³a nagroda ksi±¿kowa - sztuk jedna - zacny to upominek z barwnych opowie¶ci i przywo³ywanych obrazów spod przymkniêtych powiek Pana Kazimierza, jego te¿ rêk± nakre¶lony, ale moj± rêk± zostanie wrêczony. Dla jasno¶ci - nie uprawiaj±c regulaminów - dla pierwszego uczciwego znalazcy, jedna uczciwa nagroda za jedno uczciwe, kolorowe zdjêcie odnalezionego kamyka z jego geotagowan± pozycj± i prawem do umieszczenia fotosa w radosnej informacji z podziêkowaniem za odnalezienie zguby. Doniesienia proszê kierowaæ na adres poczty e-mail: ziach@wp.pl

Pozdrawia serdecznie,
nietutejszy Robert Ziachadres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=660