www.schwiebus.pl

:: Turbina w ¦wiebodzinie...
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-05-12 20:23:39)

Kontynuuj±c w±tek boiska przesy³am fotkê sprzed 90 lat.

Turbine 1922

Ta dru¿yna przyjecha³a z drugiej strony Odry do Schwiebus na turniej.

Turbine 2005

Budynek z ty³u to ten sam, o którym pisa³em przy okazji rozszyfrowywania ostatniego zdjêcia.
Ciekawe, ¿e tzw. sztanga bramki jest tak samo wygiêta!
Z ty³u, z lewej strony budynek (obecnie do kupienia) by³ej dyrekcji Rejonu Energetycznego – pó¼niej warsztatów LORO (ul. Poznañska)

 

Pozdrawiam!
KG

 

Miejsce wykonania zdjêcia to boisko miejskie (równie¿ plac æwiczeñ stra¿ackich), które znajdowa³o siê przy trasie do Brójec (dzi¶ ul. Poznañska).Za pi³karzami widoczny jest fragment szczytu budynku równoleg³ego do ulicy. Budynek stoi tam do dzi¶. Na by³ym placu sportowym pracuj± m.in. serwis BOSCH G. Trzebniaka i punkt skupu surowców wtórnych. Boisko znalaz³o nowe miejsce przy ul. Sikorskiego (zasypano tam ma³y staw za stodo³±). Dzisiejszy kszta³t stadionu nadano podczas przygotowañ do Spartakiady 1000 Lecia Pañstwa Polskiego. Pó³ wieku pó¼niej dobudowano trybunê od wschodu. Podobne zdjêcie dru¿yny pi³karskiej (na turnieju w Schwiebus w 1922 r.) znalaz³em na stronie niemieckiej - amatorskiej dru¿yny Turbine Finkenheerd z drugiej strony Odry.

Pozdrawiam! Kazimierz Gancewski - Tutejszy.adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=659