www.schwiebus.pl

:: Zagadka rozwi±zana na ulicy Wa³owej
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-04-11 22:25:13)Zagadka jest ³atwa do rozwi±zania dla tych, którzy ulic± Obroñców Stalingradu przechodzili codziennie.

Dzi¶ to ul. Wa³owa. Budynek z widokówki istnieje. Stoi na wprost d. Heimat-Museum czy te¿ Stadthalle, gdzie 11 izb muzealnych urz±dzi³ Gustav Zerndt, za co w nagrodê otrzyma³ ulicê swego imienia (dzi¶ G³owackiego). Przy okazji napisa³ te¿ 3 tomow± historiê Schwiebus.Obiekt trudno rozpoznaæ, bo zmieniono mu rozk³ad okien na parterze. Po 1945 r. - do rozwi±zania powiatu mie¶ci³ siê tu Wydzia³ Rolnictwa, Le¶nictwa etc. kierowany przez p. Merdê (mieszka³ na ul. Ogrodowej). W latach 80-tych ub. wieku mia³y tu siedzibê komendy harcerzy. Pó¼niej eleganck± witrynê i podest wej¶ciowy wspólny dla obu lokali zamurowano dla potrzeb przedszkola pañstwowego nr 4 otwartego za ¶cian± w 1975 r. (pierwsza dyr. - Lucyna Kantor).

Charakterystyczne szkliwione p³ytki usuniêto. Wej¶cie zosta³o przesuniête, jedynie rz±d 7 okien na piêtrze pozosta³ nad szyldem na ca³ej d³ugo¶ci budynku (dzi¶ to sprawdzi³em).
Pozdrawiam!
Kazimierz Gancewski – tutejszy.


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=654