www.schwiebus.pl

:: Pro¶ba o pomoc
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-04-05 10:35:38)

Za wszelkie sugestie pozwalaj±ce zlokalizowaæ po³o¿enie obiektów przedstawionych na poni¿szych kartach (nierozpoznane miejsca), przes³ane na e-mail: ziach@wp.pl, lub umieszczone w formie komentarza do tego news'a - bêdê bardzo wdziêczny.


C&Co.™ 1193


C&Co.™ 0698

C&Co.™ 1050

C&Co.™ ob33

C&Co.™ 1048

C&Co.™ 1049
Poni¿szy apel w swej g³ównej czê¶ci jest ju¿ nieaktualny. Z pomoc± Pana Kazimierza Gancewskiego zlokalizowane zosta³y obiekty z kart C&Co.™1192 oraz C&Co.™1190. Reszta pozostaje bez zmian.

Bardzo proszê o pomoc w odnalezieniu w³a¶ciwej lokalizacji dla obiektu z karty C&Co.™1192.

Wstyd siê przyznaæ, ale nie potrafiê umiejscowiæ tej witryny. Nie opuszcza mnie wra¿enie, ¿e jest to co¶ oczywistego, ale równie dobrze mo¿e to byæ co¶ ju¿ nieistniej±cego. Za wszelkie sugestie przes³ane na e-mail: ziach@wp.pl, lub umieszczone w formie komentarza do tego news'a - bêdê bardzo wdziêczny.
W przypadku pozosta³ych nierozpoznanych miejsc raczej nie mamy co liczyæ na mo¿liwo¶æ ich identyfikacji:

C&Co.™ 1193

C&Co.™ 1192

C&Co.™ 0698

C&Co.™ 1050

C&Co.™ ob33

C&Co.™ 1048

C&Co.™ 1049

C&Co.™ 1190
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=652