www.schwiebus.pl

:: Wernhera ¶cie¿kami
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-01-28 21:21:04)

          Na stronie internetowej Pana Wies³awa D³ugosza www.dokumentyslaska.pl pod pozycj± „F.B. Wernher” odnajdujemy rysunki osiemnastowiecznego ¦l±ska, a w¶ród nich rysunki takich miejscowo¶ci jak Parady¿, Borów, Lubrza, O³obok, Szczaniec i oczywi¶cie ¦wiebodzin. Jest to pozycja godna uwagi ze wzglêdu na swe niew±tpliwe walory estetyczne. „Ilustrowana Topografia ¦l±ska z lat 1744-1768” autorstwa Fryderyka Bernarda Wernhera jest dzie³em zawieraj±cym 2742 strony odrêcznie sporz±dzonych opisów oraz 1183 kolorowanych akwarel± rysunków wykonanych piórkiem z czego 1041 dotyczy³y ¦l±ska w obecnych granicach.
Stadt Pfarr Kirche in Schwiebusen - Ko¶ció³ parafialny, widok ogólny

Autor serwisu ukazuje na swojej stronie po raz pierwszy wszystkie rysunki Wernhera, które po oczyszczeniu oddaj± charakter tamtej epoki. Jak podaje Pan Wies³aw D³ugosz „Jego (Wernhera) rysunki s± barwn± histori± obiektów, których nierzadko ju¿ nie ma, a wiele z nich zosta³o przebudowanych.

           Jest co¶ niesamowitego w starych pocztówkach, rycinach, rysunkach takich jak te, nakre¶lonych rêk± zakochanego w otaczaj±cym go ¶wiecie podró¿nika. Niewiele potrzeba wyobra¼ni, ¿eby pod±¿aæ dawno nieistniej±cymi ¶cie¿kami w¶ród ³±k i poletek, które dzi¶ drzemi± pod fundamentami naszego miasta – chocia¿ nie wszystkie, nasz ogródek jest wci±¿ otwart± przestrzeni±, tak jak 300 lat temu :) ...Wiêcej w artyku³ach - LINK.
Grafiki w oryginalnych rozmiarach na stronie www.dokumentyslaska.pladres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=632