www.schwiebus.pl

:: Swybuschin wed³ug Brauna & Hogenberga
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2005-04-02 10:10:11)


Die Stat Swybuschin in nider Schlesien
Maximilian von Knobelsdorf Hauptman und Landsher auf Swübuschin, Rom. Kai. Mait. Comerat in Schlesien.
Miedzioryt kolorowany o rozmiarach 34,5cm x 46,5cm. ¦wiebodzin (Swybuschin/Svibusium) oko³o 1595 roku wed³ug G. Brauna, F. Hogenberga, Civitates Orbis Terranum, tom V, Kolonia 1598, tabl. 50. Kopiê wydano nak³adem Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie w 2004 roku. Druk i opracowanie powierzono www.pt-dru.pl, ¦wiebodzin.

Reprodukcja miedziorytu dostêpna jest w ofercie handlowej Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie w cenach 20z³ (kolor) i 12z³ (czarno-bia³a). Niejako dope³nieniem zakupu reprodukcji bêdzie jego oprawa. Polecam Galeriê Streb (ul. ¯ymierskiego 5) - oprawy w dowolnym kszta³cie i w umiarkowanych cenach. Osobi¶cie zleci³em "ubranie" swojej reproduckji w³a¶nie tam.


Po wiêcej informacji zapraszam do artyku³u o tym samym tytule Swybuschin wed³ug Brauna & Hogenberga, a tutaj znajdziecie jeszcze link do proPozycji na dzisiaj w katalogu C&Co. OB03.
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=5