www.schwiebus.pl

:: Kolejne spotkanie
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2007-06-16 17:30:42)

Brandemburska Prowincjonalna Wystawa Warzywna w ¦wiebodzinie - 7-10 pa¼dziernika 1905 r.


Gdybym chcia³ dowiedzieæ siê czego¶ wiêcej o tej wystawie sprzed prawie 102 lat, to jedynych informacji szukaæ móg³bym w lokalnej prasie z tamtych dni. Bariera jêzykowa i ograniczony dostêp do prasy archiwalnej (czytaj wprost: lenistwo) stawiaj± mnie w postawie "prosz±cej" o pomoc w zebraniu szczegó³ów na temat tej brandenburskiej, prowincjonalnej wystawy owocowej która odby³a siê w ¦wiebodzinie w dniach 7-10 pa¼dziernika 1905 r.

Wspomina o niej Pan Mieczys³aw Szylko w cyklu "Z archiwum W" pisz±c o wielkich porz±dkach w mie¶cie pod koniec wrze¶nia 1905 r. i przygotowaniach ¦wiebodzina do Wielkiej Brandenburskiej Wystawy Ogrodniczo-Warzywnej.

Wystawa mia³a prawdopodobnie charakter konkursu, skoro wybito z tej okazji okoliczno¶ciowe medale w kolorach wiêcej i mniej szlachetnych kruszców. Na dzieñ dzisiejszy w ¦wiebodzinie mo¿na znale¼æ co najmniej dwa takie medale. Jeden prezentowany powy¿ej w kolorze z³otym, i drugi w br±zie. Komu przypad³o odebraæ te wyró¿nienia? Tego w³a¶nie chcia³bym siê dowiedzieæ.
Mo¿e w¶ród dokumentów które znajduj± siê w archiwach oprócz informacji z 30 marca 1906 r. o przeprowadzonej na posiedzeniu Rady Powiatu ocenie wystawy z jesieni 1905  znajduje siê co¶ wiêcej?

Pomimo prawdopodobnie du¿ej rangi jakie mia³a wystawa w "prowincji" brandenburskiej, nie wspomina o tym wydarzeniu Pan Wies³aw Zdanowicz w swoim "Kalendarium z dziejów ¦wiebodzina (..)".

Byæ mo¿e znajdê co¶ w najnowszym wydawnictwie, w monografii "Dzieje ¦wiebodzina". Nie chcê uprzedzaæ faktów i skakaæ po tym do¶æ poka¼nym dziele, ale ju¿ dzi¶ mogê poleciæ tê lekturê uwadze ka¿dego mieszkañca naszej gminy. Czyta siê rewelacyjnie!
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=333