www.schwiebus.pl

:: Dotyk czasu
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2006-12-12 22:31:37)

MAX SEIDLER Bierverlag SCHWIEBUS


Reinhold Schulz i Max Seidler - obaj ze ¦wiebodzina.

Jakie jest prawdopodobieñstwo, ¿e 80 - 90 - 100 lat temu spotkali siê przy kufelku Seidlerowego piwa, podali sobie rêce na powitanie i rozprawiali o tym jaki bêdzie ¶wiat za 100 lat? Schulz wyda³ tê kartê, Seidler zamkn±³ tym kapslem butelkê piwa w swojej rozlewni, mo¿e warzelni. Nie przypuszczali, ¿e prawie sto lat pó¼niej  py³ z ich r±k znowu siê spotka. A mo¿e w³a¶nie teraz spotkali siê po raz pierwszy? Któ¿ wie.

Jakie¶ pomys³y ?:) adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=257