www.schwiebus.pl

:: Z ziemi polskiej do polskiej.
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2005-05-16 21:14:44)


Mia³ 7 lat kiedy rozpêta³o siê piek³o II Wojny ¦wiatowej. 13 lat kiedy los wojennej tu³aczki zaprowadzi³ jego rodzinê wraz z nim na Ziemie Zachodnie, do ¦wiebodzina.

Los jaki podziela³y w tamtych latach setki, tysiace rodzin. Ale o historii tego dzieciaka dowiemy siê wiêcej dziêki nigdzie wcze¶niej nie publikowanym opowiadaniom Pana Stanis³awa Wyremby, tak ¶wie¿ym, ¿e wci±¿ sam nie mogê w to uwierzyæ, ¿e uczestniczê w narodzinach tego opowiadania. W miarê jak bêdzie przybywa³o opowiadañ, bedê je udostêpnia³ w kolejnych odcinkach w dziale artyku³ów opatrzonych roboczym tytu³em "Z ziemi polskiej do ... polskiej".Zachêcam gor±co do lektury i dyskusji na stronach forum ¦wiebodzi.com 
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=13