www.schwiebus.pl

:: Portret miasta
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2014-03-30 13:38:07)


¦wiebodziñscy ksiêgarze - Pañstwo Korn – przez lata handluj±cy w ma³ej ksiêgarence „U Edwarda” (tu¿ za bankiem BZ WBK przy ul. G³ogowskiej) - z ¿alem rozk³adali rêce przed szukaj±cymi pami±tek ze ¦wiebodzina. Latem ¿al by³ dotkliwszy bo odprawiali z kwitkiem turystów pytaj±cych o album miasta.

 

Portret miasta

Do r±k czytelników trafi³a nowa ksi±¿ka o ¦wiebodzinie. Tym razem jest to zbiór prac artysty fotografa - Piotra Wêc³awskiego, który byæ mo¿e wype³ni dotkliw± lukê. Ksi±¿ka - pierwszy polski foto album miasta zawiera 125 kolorowych obrazów. Wszystkie spod jednej rêki artysty - ¶wiebodzianina od urodzenia (1958). Warto¶æ albumu podnosz± t³umaczenia Gra¿yny Hata³a (j. niemiecki) i Piotra Ratajczaka (j. angielski). Ksi±¿kê zredagowa³ i opracowa³ graficznie Kazimierz Gancewski.

W tym miejscu uk³on w stronê miejskich radnych, którzy jednog³o¶nie zdecydowali, ¿e ta pozycja w ci±gu najbli¿szych lat stanowiæ bêdzie pami±tkê ze ¦wiebodzina (st±d te¿ lwia czê¶æ nak³adu trafi³a do Urzêdu Miejskiego). Mo¿na bêdzie zatem obdarowaæ ni± drogich go¶ci - uczestników wymian sportowych, kulturalnych, regionalnych, zawodowych etc. Wyje¿d¿aj±cy np. za granicê bêd± mieli kolorowy prezent – fotograficzny portret miasta.

Co zobaczymy? ¦wietne fotografie a na nich miêdzy innymi mury obronne, najstarsze budynki, interesuj±ce fasady kamienic, ko¶cio³y, widoki miasta z balonu, pomniki, nowe obiekty drogowe i rozwi±zania komunikacyjne (S3). Na ok³adce prócz notki o arty¶cie umieszczono widok miasta od wschodu, zza jeziora Zamkowego. Na koñcu, obok spisu ilustracji, znajdziemy ma³y przegl±d wydawnictw regionalnych dostêpnych (do wyczerpania nak³adu) w tutejszym Muzeum.

Kliknij po wiêcej informacji 


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=1269