www.schwiebus.pl

:: Badania cmentarzyska sprzed 2000 lat w Jordanowie
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-09-13 14:03:09)

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie 5 [113] maj 2001 r.
Badania cmentarzyska sprzed 2000 lat w Jordanowie

Od trzech lat ekipa badawcza z poznañskich Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu. Sp. z o.o. prowadzi intensywne roboty wykopaliskowe na wielkim cmentarzysku ludno¶ci kultury wielbarskiej z II wieku n.e. w Jordanowie. Badania, wykonywane w trybie ratowniczym (niestety, trwa swoisty wy¶cig pomiêdzy archeologami a miejscow± ludno¶ci± czerpi±c± z rejonu stanowiska piasek i tym samym niszcz±c± staro¿ytn± nekropolê), przynios³y nadzwyczaj cenne odkrycia. Na wyeksplorowanej do chwili obecnej powierzchni oko³o 3500 m2 natrafiono na pozosta³o¶ci blisko 350 obiektów, w tym 130 grobów, zarówno cia³opalnych jak i szkieletowych. Z grobów cia³opalnych wydobyto m.in. kilkadziesi±t popielnic z prochami zmar³ych, a tak¿e szereg drobnych przedmiotów codziennego u¿ytku wk³adanych chowanym osobom na drogê w za¶wiaty. S± w¶ród tych drobiazgów zadziwiaj±ce wielkim kunsztem wykonawczym prawdziwe jubilerskie cacka - srebrna klamerka spinaj±ca naszyjnik z wisiorów szklanych, srebrnych i br±zowych, przepiêkne br±zowe zapinki (czyli agrafy do spinania szat), niekiedy zdobione srebrn± foli±, pacior szklany z wtopionymi w szk³o srebrnymi nitkami i inne. W grobach szkieletowych - w przeciwieñstwie do cia³opalnych, bardzo ubogo wyposa¿onych, najczê¶ciej w pojedyncze, niewielkie naczynia grobowe - tzw. przystawki - nie zachowa³y siê ¿adne szcz±tki kostne. Jednak¿e kszta³t i wielko¶æ tych obiektów pozwoli³a archeologom na ich dok³adne okre¶lenie jako pochówki szkieletowe. Tylko w jednym grobie szkieletowym zachowa³ siê u³amek czaszki niemowlêcia. Traf bowiem chcia³, ¿e przed kompletnym rozk³adem tego fragmentu kostnego uchroni³y dwie zapinki umieszczone onegdaj nieopodal g³owy dziecka. Br±z, z którego zosta³y te przedmioty wykonane ma bowiem w³a¶ciwo¶ci konserwuj±ce i on to uchroni³ przed ostatecznym roz³o¿eniem niewielki kawa³ek czaszki. Po mamie, która zosta³a równie¿ pochowana w tym grobie, nie pozosta³ ¿aden ¶lad...

Popielnica z prochami zmar³ego

Analiza antropologiczna wykaza³a, ¿e na cmentarzysku jordanowskim znaleziono szcz±tki oko³o 140 osobników: kobiet, mê¿czyzn i dzieci. Stwierdzono groby pojedyncze i zbiorowe, zapewne rodzinne. Przeciêtna wieku dla pochowanych tutaj kobiet wynosi³a nieca³e 35 lat, natomiast dla mê¿czyzn - oko³o 40 lat. Wg dzisiejszych kryteriów ludzie ci ¿yli niezwykle krótko, lecz pamiêtajmy, ¿e ówczesny rytm ¿ycia by³ zdecydowanie spokojniejszy, bli¿szy naturze, odmierzany poszczególnymi porami roku, nastawaniem dnia i nocy. Ludziom sprzed dwóch tysiêcy lat czas sprzyja³ bardziej ni¿ nam. Zapewne up³yw czasu wydawa³ im siê znacznie d³u¿szy w przeciwieñstwie do nas, tak bardzo zabieganym i nie maj±cym czêsto odrobiny czasu na refleksjê o przemijaniu i nico¶ci.

Piotr Wawrzyniakadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=83