www.schwiebus.pl

:: Sto lat temu w powiecie - rok 1900
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-07-30 22:14:16)


Sto lat temu w powiecie - rok 1900
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 01-02 [97-98] styczeñ-luty 2000
Z archiwum "W"

1 stycznia
Obchody Nowego Roku przebiega³y hucznie i weso³o. O¶wietlono ulice, iluminowano ratusz, orkiestra na rynku.
Za najwiêksze osi±gniêcie XIX wieku mieszkañcy naszego grodu uznali: powstanie kolei, wybudowanie Kana³u Sueskiego i Kiloñskiego oraz bicykle i auta.
Wprowadzono do obiegu nowe znaczki pocztowe po 10 fenigów.

2 stycznia
Heinrich Engler ze Staropola otrzyma³ odznakê honorow±.

3 stycznia
Funkcjê ¿andarma w O³oboku powierzono sier¿antowi Flohrowi.

7 stycznia
Silne mrozy dochodz±ce do -22°C.

9 stycznia
Uroczyste otwarcie szko³y zawodowej dla szyprów w Cigacicach, kierownik szko³y zosta³ Pan profesor Henschke.
Ca³± Odrê sku³o lodem.

10 stycznia
Cena wêgla podskoczy³a o 50 fenigów na tonie.

11 stycznia
Te¶ciowa Jego Cesarskiej Mo¶ci, ksiê¿na von Schleswig-Holstein ciê¿ko zaniemog³a w Dre¼nie.

13 stycznia
Wielki zator lodowy pod Cigacicami, zagro¿ona przeprawa przez Odrê, ratunek drewnianego mostu.

15 stycznia
Zebranie wszystkich cz³onków cechu ³±cznego, kotlarzy, blacharzy, rurarzy i z³otników w lokalu Rendlera „Zuf Flora" w ¦wiebodzinie o godz. 17.00.

16 stycznia
Ruszy³a kra na Odrze, obrona mostu w Cigacicach.
Z powodu zarazy nie odby³y siê doroczny jarmark w Sulechowie.

17 stycznia
W³a¶ciciel Bucz Pan Kuhlwein von Rathenow, pose³ do Landtagu, przemawia³ jako zwolennik silnej floty wojennej Rzeszy.

18 stycznia
Niepokoj±ce wie¶ci z Po³udniowej Afryki o walkach z Burami gen. Wood'a i White'a.
Poziom wody w Odrze podniós³ siê o 2,86 cm, ratowanie mostu.

19 stycznia
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej odby³a siê burzliwa dyskusja o wy¿szo¶ci o¶wietlenia elektrycznego nad gazowym.

20 stycznia
Z powodu epidemii w¶ród dzieci zamkniêto szko³ê w Wilkowie.

22 stycznia
Zawieszono uroczy¶cie 3 dzwony w nowo wybudowanym ko¶ciele w Cigacicach, odlane u gisera Collier'a z Zehlendorf, najmniejszy æwierætonowy ufundowa³ kupiec Waytschutzky.

25 stycznia
Opad³y wody i kolejne przymrozki.

27 stycznia
Rocznica urodzin Jego Cesarskiego Majestatu i Króla Prus Wilhelma II, ca³e miasto zosta³o oflagowane, odby³y siê uroczyste akademie i nabo¿eñstwa, gra³y orkiestry.
Burmistrz Stadthagen bra³ udzia³ w nabo¿eñstwach i wielkiej fecie w Hotelu Radunsky.

29 stycznia
Na posiedzeniu Rady Miejskiej omawiano projekt toru kolejowego do Trzciela.

30 stycznia
Ogrodnik August Kramm z Pod³ej Góry zosta³ wybrany wójtem gminy Rudgierzowice.
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 06 [102] czerwiec 2000
Z archiwum "W"

1-5 kwiecieñ
Opady ¶niegu i zimne wiatry z zachodu.

2 kwiecieñ
Robotnik dniówkowy Gottlieb Diehr z Kêpska zatwierdzony zosta³ przez starostê na stró¿a nocnego swojej wsi.
W poniedzia³ek w sali „Markischen Hofes" obradowa³ Zwi±zek Mieszczañski na temat poprawienia nawierzchni ulicy dojazdowej do dworca.

3 kwiecieñ
Wystawa i konkurs prac uczniów ze Szko³y Uzupe³niaj±cej w obecno¶ci Pana Burmistrza Stadthagena w budynku Szko³y dla Ch³opców przy ul. Sikorskiego; wystawê zorganizowa³ nauczyciel Tauchert i starszy cechu malarzy mistrz Yierling.

4 kwiecieñ
Zatwierdzenie statutu cechu ³±cznego blacharzy, rurarzy, mosiê¿ników i z³otników uchwalonego na wspólnym posiedzeniu 25 stycznia.

5 kwiecieñ
Prezydent naszej rejencji Pan hrabia Puttkammer otrzyma³ 4 tygodnie urlopu i uda³ siê do Pary¿a na Wielk± Wystawê ¦wiatow± i Rievierê.

6 kwiecieñ
Konfirmacje m³odzie¿y.
Zbiórka na budowê szko³y w Rusinowie.
Do szkó³ podstawowych zapisano w ¦wiebodzinie 147 pierwszaków.
Wyk³ad o tyranie Janie z Przewozu, ksiêciu ¿agañskim i ¶wiebodziñskim.

7-10 kwiecieñ
Silne ulewy przez 3 dni i 3 noce.

9 kwiecieñ.
Niedziela Palmowa oraz Wielki Doroczny Jarmark w Brójcach, pierwszy w powiecie od ustania zarazy.

11 kwiecieñ
Mistrz murarski Pan Fechner zawiesi³ wiechê nad nowo wybudowan± za 45 000 marek will± i parkiem dla wdowy Sckerl.

12 kwiecieñ
Zebra³ siê cech szewców w sprawie cen minimalnych i nowego cennika.

14 kwiecieñ
Wielki Pi±tek.

16 kwiecieñ
W poniedzia³ek deszcze i powodzie, Odra osi±gnê³a 4,33 m.

17 kwiecieñ
Nauczyciel Luksch z Parady¿a zosta³ mianowany Dyrektorem Preparandy w Trzciance.
Wiadomo¶æ o nowych pok³adach z³ota na Alasce i kopalni „Claims".

18 kwiecieñ
Do cegielni przedsiêbiorcy budowlanego Kramma w Rusinowie doprowadzono telefon.

20 kwietnia
Ko³o ³owieckie z ¯elechowa obchodzi³o 6 rocznicê za³o¿enia.

21 kwietnia
Doprowadzono liniê telefoniczn± do D±brówki Ma³ej, Opalewa i Smardzewa.

25 kwiecieñ
Obliczono straty w powiecie z powodu wiosennych powodzi na 109 480 marek.

28 kwiecieñ
Sekretarz Neumann z Nied¼wiedzia zosta³ zawieszony w czynno¶ciach urzêdnika samorz±dowego.

1 maj
Wielka tragedia i ¿a³oba w Pary¿u gdzie na Wystawie ¦wiatowej zawali³ siê most do pawilonu maszyn.
Stolarz z Witynia Pan Kninden zmar³ z powodu ud³awienia siê o¶ci±.

2 maj
Wójt gminy Smardzewo Pan Fuss wzi±³ urlop z powodu wyjazdu na Wystawê ¦wiatow± do Pary¿a.

3 maj
Wiadomo¶ci o krwawym t³umieniu powstania bokserów w Chinach oraz walkach Anglików z Burami.
Wydrukowano roczny bilans Powiatowej Kasy Komunalnej (przychód: 302 038,20; rozchód: 289 243,23; stan: 12 794,97 marek w z³ocie).

4 maj
Na ³awników S±du Krajowego w Gubinie wybrano Ferdynanda Gerlicha z Opalewa i Ernesta Henschke ze Szczañca.

5 maj
Pañstwowe uroczysto¶ci z okazji wizyty w Berlinie znamienitego go¶cia Jego Cesarskiej Mo¶ci i Króla Franciszka Józefa.
Z okazji 18 urodzin Kronprinz otrzyma³ kilka milionów powinszowañ.

11 maj
Spedytor i przedsiêbiorca Pan H. Woyschatzky z Cigacic otrzyma³ zezwolenie na sp³aw drewna i desek Obrzyc± od Kargowej oraz prace wodne przy pog³êbianiu i umacnianiu brzegów.

21 maj
W czwartek po po³udniu obradowa³a Rada Miejska nad rozbudow± gazowni, odkupieniem £±k Zamkowych od Ackermmanna z Chociul oraz Statutu dla Szko³y Dokszta³caj±cej.

24 maj
Wniebowst±pienie, piêkna pogoda.
W siedzibie starostwa odby³a siê konferencja po¶wiêcona powiatowej linii kolejowej ze ¦wiebodzina przez Sulechów do S³awy i Wschowy.
W³a¶ciciel Borowa dokupi³ do swego maj±tku folwark Lubogórê.

25 maj
Zorganizowano piesz± wêdrówkê do miejskiego lasu nad Nies³yszem, gdzie w s³oñcu wypoczywano i bawiono siê ko³o le¶niczówki Krzeczkowo.

26 maj
Administratora maj±tku Lubinicko wybrano przedstawicielem ca³ej wioski.

27 maj
Spali³o siê kilka zabudowañ w Kêb³owie.

28 maj
Wielki po¿ar w Kolsku.
Ma³¿eñstwo Heinrichów z Kij obchodzi³o Z³ote Gody z udzia³em w³adz.

1 czerwiec
Pensjonat wdowy Schindler w £agowie sprzedano za 40 000 marek.

2 czerwiec
Gospodarza Augusta Schuetza z Niekarzyna wybrano ³awnikiem s±dowym.
Dwaj czeladnicy kowalscy, Fischer ze ¦wiebodzina i Linkê z Kupienina utopili siê na tamie ko³o Uradu.

6 czerwiec
W lokalu Rendlera o 8.00 zaczê³a pracê Wojskowa Komisja Uzune³nieñ.

7 czerwiec
Rozpoczêto remont drogi z Darnawy do Radoszyna.
W jeziorze Nied¼wiedno utopi³ siê 13-latek z Chociul.

10 czerwiec
Od pioruna sp³onê³a nowo wybudowana stodo³a, szopa i obora Franza Klemta.

11 czerwiec
Po¿ar w Bukowie.

13 czerwiec
Obradowa³a Rada Miejska nad wystrojem nowo zbudowanego ko¶cio³a, witra¿y wg projektu Drittena i Puscha, wykonywanych przez mistrza szklarskiego Scholza, fresków Roberta Balckego i o¶wietlenia gazowego kandelabrów.

15 czerwiec
Og³oszenie zaci±gu ochotniczego do 3-letniej s³u¿by w marynarce w Chinach roczników przed 1882 z wyuczonym zawodem.

16 czerwiec
Utopi³ siê syn Pana Klimta, w³a¶ciciela maj±tku w Wysokiej.

18 czerwiec
Niemiecki pose³ pe³nomocny baron von Ketteler zamordowany w Pekinie.

20 czerwiec
Inspektor rze¼ny Carl Jackel z Mostek ponownie wybrany do Rady Gminy.

22 czerwiec
Sensacyjna wiadomo¶æ o zamordowaniu hrabiny Zofii Wo³odkowicz jad±cej poci±giem z Krakowa do Odessy i rabunku 18 000 guldenów, by³a to siostra ksiê¿nej Strogonow i te¶ciowa znanego pisarza Henryka Sienkiewicza.

23 czerwiec
Zjazd bractw strzeleckich w Zb±szyniu z udzia³em 36 ochotniczek p³ci piêknej.

25 czerwiec
Sekretarz Neumann z Nied¼wiedzia powróci³ do swych obowi±zków.

26 czerwiec
Przetarg w browarze Peschela na dzier¿awê przydro¿nych wi¶ni przy szosie na O³obok i £ugów.
W sali Markische Hof Zwi±zek Mieszczañski omawia³ budowê szpitala miejskiego, rze¼ni miejskiej i Szko³y Dokszta³caj±cej.

30 czerwiec
Pan Richard Gabriel z Berlina zosta³ zatrudniony jako nauczyciel i kantor w ¦redniej Szkole ¯eñskiej w ¦wiebodzinie.

Mieczys³aw Szylkoadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=64