www.schwiebus.pl

:: Sto lat temu w powiecie - rok 1899
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-07-30 22:04:42)


Sto lat temu w powiecie - rok 1899
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 01-02 [97-98] styczeñ-luty 2000
Z archiwum "W"

l grudnia
Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 1900 wydano 100 milionów kart pocztowych.
Robert Pade - Powiatowy Naczelnik Nadzoru Budowlanego zosta³ odznaczonych przez Cesarza Orderem Korony IV klasy.
Ukaza³ siê nowy rozk³ad jazdy poci±gów na 1900 rok.

5 grudnia
Odwo³ano doroczny wielki jarmark wo³owy w ¦wiebodzinie z powodu panuj±cej zarazy oraz zakazu przewo¿enia i handlu byd³em i nierogacizn±.

6 grudnia
Ze wzglêdu na zarazê zniszczono ca³kowicie i spalono obory i stajnie w Ojerzycach.

7 grudnia
Przyby³a do naszego powiatu wêdrowna trupa teatralna z operetkê „Geysza".

8 grudnia
W Staropolu zmar³a z powodu przepicia Anna Paetzold.
W³a¶ciciel Kupienina Pan Paecht zosta³ wybrany wójtem Ojerzyc.

9 grudnia
Og³oszono powszechne wprowadzenie od nowego roku 1900 nowych przepisów prowadzenia ksi±g Stanu Cywilnego.

10 grudnia
Nauczyciel Arthur Gross z Nowego Dworku zosta³ mianowany kierownikiem katolickiej szko³y powszechnej w Lubrzy.

13 grudnia
Emil Guetter zosta³ mianowany w katolickiej szkole powszechnej w ¦wiebodzinie.

15 grudnia
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Powiatowego Zwi±zku Nauczycielstwa maj±cego 47 cz³onków, wybra³o nowe w³adze, którym powierzono przygotowanie Jubileuszu 25-lecia powstania Zwi±zku.

15 grudnia
W sali restauracji Oskara Baurera odby³o siê Walne Zebranie Zwi±zku Drobnych Rolników.

16 grudnia
Og³oszono w ko¶cio³ach breve papie¿a Leona XIII z okazji rozpoczynaj±cego siê 1900 roku i sprawowania uroczystych mszy i nabo¿eñstw w ostanie 3 dni starego roku z mo¿liwo¶ci± uzyskania odpustu zupe³nego.

20 grudnia
Zmar³ Julius Huebner - d³ugoletni zarz±dca i administrator maj±tku rycerskiego rodu von Zastrow w Pa³cku.

21 grudnia
Kontrola finansowa w Zarz±dzie Powiatowym ¦wiebodziñskiej Ubezpieczalni.
Go³oled¼, wichry, wiele wypadków z³amañ oraz nieszczê¶æ na drogach.

22 grudnia
Uspokojenie siê pogody, napada³o 20 cm ¶niegu.

25 grudnia
¦wiêta przebiega³y w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

27 grudnia
Wielki po¿ar stodó³ i szop w maj±tku w Kijach, dziêki pomocy s±siedzkiej stra¿y po¿arnej z Pa³cka, Mozowa, Kalska, Niekarzyna i Sulechowa uda³o siê uratowaæ czê¶æ zabudowañ.

31 grudnia
Przed³u¿ono otwarcie sklepów do godz. 19.00.

Mieczys³aw Szylkoadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=63