www.schwiebus.pl

:: Tajny memoria³ niemiecki
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-07-29 21:44:05)

Polacy na Ziemi Lubuskiej i na £u¿ycach
przed rokiem 1939

TAJNY MEMORIA£ NIEMIECKI

Opracowali: Dr K. Kolañczyk
i Dr W³. Rusiñski

Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
Poznañ
1946


Ok³adka i strona tytu³owa ............................ str. 1  - 5

Spis tre¶ci .......................................... str. 6

Pochodzenie, opis i znaczenie memoria³u .............. str. 7  - 12

Mniejszo¶æ polska w rejencji Frankfurt n. Odr± ....... str. 13 - 14

Wstêp ................................................ str. 15 - 18

Czê¶æ g³ówna.......................................... str. 19 - 24

Wsi mniejszo¶ciowe w po³udniowej i ¶rodkowej Marchii . str. 25

Kramsko Nowe ......................................... str. 25 - 28

Kramsko .............................................. str. 29 - 30

Podmokle Wielkie i Ma³e .............................. str. 31 - 34

D±brówka Wielka ...................................... str. 35 - 38

Babimost, Wojnowo..................................... str. 39

Polskie mniejszo¶ci w Powiecie Miêdzyrzeckim.......... str. 40 - 41

Polskie mniejszo¶ci w OWB Senftenberg ................ str. 42

Polskie zwi±zki w Okrêgu Seftenberskim ............... str. 43

Szczepkowice, Bukówka, ¯d¿arki, Kleszczyca ........... str. 44

Dobryzdrój, Rañ ...................................... str. 45

Obywatele polscy w rejencji frankfurckiej ............ str. 45

Zakoñczenie .......................................... str. 47 - 52

Die Polnische Minderheit im Reg.-Bez. Frankfurt A/O .. str. 53 - 55

Indeks osób i miejscowo¶ci ........................... str. 93 - 96
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=62