www.schwiebus.pl

:: ¦wiebodzin - Miejsca pamiêci narodowej województwa zielonogórskiego
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-26 13:19:08)

¦wiebodzin
Brójce 1942 - 1945

Miejsca pamiêci narodowej województwa zielonogórskiego
Hitlerowski karny obóz pracy "wychowawczej" w Brójcach w latach 1942 - 1945

Opracowa³ Przemys³aw Mnichowski.
Opracowanie graficzne Józef Burlewicz
Zdjêcia Archiwum Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze
Wydano Nak³adem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej i Zarz±du Miejsko-Gminnego Ko³a ZBoWiD w ¦wiebodzinie
Druk: Poznañskie Zak³ady Graficzne im. Marcina Kasprzaka
Zak³ad w Zielonej Górze - zamówienie 2337, nak³ad 1500 egz. J-19/467

"Chcemy aby m³odzie¿ nasza poznaj±c idea³y, w imiê któych ginêli najlepsi synowie naszego narodu, przyswaja³a je sobie, aby w sercach swych wznosi³a trwa³e pomniki pamiêci poleg³ych bohaterów".

Przewodnicz±cy Rady Ochrony
Pomników Walki i Mêczeñstwa
Janusz Wieczorek


adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=58