www.schwiebus.pl

:: Znikaj±ce kroniki
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-23 00:53:15)

Gazeta Lubuska
16 stycznia 2004

Znikaj±ce kroniki

W¶ród mieszkañców kr±¿y wie¶æ o znalezieniu tzw. kronik ¶wiebodziñskich – filmowego zbioru wydarzeñ z ¿ycia miasta.

Podobno zosta³y odkryte w piwnicach Lubuskiego O¶rodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego. Nikt nie zna jednak szczegó³ów dotycz±cych znaleziska. Postanowili¶my zabawiæ siê w detektywów i dotrzeæ do historycznych dokumentów.

S±, ale nie filmowe

Zadzwonili¶my do LORO, w którym mia³o doj¶æ do sensacyjnego odkrycia. Niestety, dyrektor o¶rodka, który móg³ udzieliæ nam oficjalnych informacji by³ w³a¶nie w trakcie zabiegu. Osoba z sekretariatu, gdy us³ysza³a w jakiej sprawie dzwonimy ze zdziwieniem zapyta³a: – A sk±d ma pan takie informacje? Uda³o nam siê ustaliæ, ¿e w archiwach LORO znajduj± siê miejskie kroniki, ale nie filmowe. – Na polecenie archiwum pañstwowego s± zabezpieczone oraz opisane i czekaj±, a¿ kto¶ je st±d zabierze – powiedzia³ nam pracownik o¶rodka, prosz±c o anonimowo¶æ. Ale co siê sta³o z kronikami filmowymi? – Nie wiem gdzie s±, nie s³ysza³em nawet o nich – doda³ nasz informator. – Niczego takiego w ostatnich dniach nie odkryto.

Szukamy dalej

Postanowili¶my poszukaæ ¶ladów kronik w muzeum regionalnym. O filmowe dzieje miasta zapytali¶my dyrektora Marka Nowackiego. – Wiem o jakie kroniki chodzi, jednak nie s³ysza³em, ¿eby odnaleziono ostatnio jakie¶ nowe – zapewni³. Ustalili¶my, ¿e autor poszukiwanych przez nas kronik, zmar³y przed laty Zygmunt Piszczyñski przekaza³ do muzeum spis filmów, które nakrêci³. – Notki o tym, co znajduje siê na danej szpuli i data utrwalonego wydarzenia. Filmy jednak do nas nie trafi³y – doda³ M. Nowacki. Po pewnym czasie Z. Piszczyñski wypo¿yczy³ spis z muzeum i ¶lad po dokumencie zagin±³. Plotka na ten temat mówi, ¿e filmy wraz z opisem trafi³y w³a¶nie do piwnic LORO. Ale tam ju¿ byli¶my, wiêc nie pozosta³o nam nic innego jak szukaæ dalej. Kolejny trop prowadzi³ do domu kultury. – Nie dosz³y do mnie informacje o odkryciu kronik w LORO – zdziwi³ siê dyrektor Zbigniew Szumski. Okaza³o siê jednak, ¿e trzy lub cztery o¶miomilimetrowe szpule znajduj± siê w magazynach placówki. – Mamy czê¶æ kronik z lat 70. i 80. Ale te s± u nas ju¿ od dawna – zaznaczy³ Z. Szumski. Na potwierdzenie swoich s³ów przypomnia³, ¿e te filmy by³y wy¶wietlane na dwóch ekranach, na B³oniach podczas obchodów 700-lecia ¦wiebodzina.

Ustaliæ w³a¶ciciela

Zaginiêcie czy te¿ odnalezienie kronik to nie jedyny problem. Nie wiadomo bowiem, do kogo tak naprawdê nale¿± filmowe zbiory. – Z ca³± pewno¶ci± trzeba zapytaæ o to spadkobierców Piszczyñskiego – podpowiedzia³ Z. Szumski. Do kogo nale¿± historyczne kroniki, nie wie te¿ dyr. Nowacki. Czê¶æ osób uwa¿a, ¿e ich w³a¶cicielem jest LORO. Podkre¶laj±, ¿e w chwili tworzenia kronik autor by³ zatrudniony w³a¶nie w tym o¶rodku.

Do sprawy wrócimy.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=55