www.schwiebus.pl

:: Z ta¶my do komputera
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-23 00:47:19)

Gazeta Lubuska
19 marca 2005

Z ta¶my do komputera

Kroniki Zenona Piszczyñskiego s± wgrywane na twardy dysk komputera. Mo¿e zostan± wydane na DVD.

Wprowadzanie kronik miejskich do pamiêci komputera to mozolna robota. Najpierw s± wy¶wietlane z ta¶my 16-milimetrowej na ekranie. – Obraz z ekranu jest nagrywany kamer± cyfrow± – t³umaczy Stanis³aw Mosiejko z domu kultury. Potem obraz w cyfrowej postaci jest przerzucany na twardy dysk komputera. Podobnie jest z g³osem kronik, który jest odtwarzany i nagrywany z ta¶my, aby trafiæ do komputera w formie pliku d¼wiêkowego. W sumie jest 12 ta¶m. Praca nad nimi potrwa do koñca roku. – Ca³o¶æ zostanie po³±czona i powstanie jedna wielka kronika w formie elektronicznej – mówi S. Mosiejko.

Kroniki przedstawiaj±ce dzieje miasta od 1964 do 1982 r., przez wiele lat le¿a³y na pó³ce. Kiedy zosta³y wy¶wietlone podczas Dni ¦wiebodzina, spodoba³y siê mieszkañcom i w ubieg³ym roku odby³o siê kilka pokazów. – Wszystkie cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem – podkre¶la S. Mosiejko.

Jest szansa, ¿e kroniki zostan± wydane w formie p³yty DVD. Najpierw jednak dom kultury zamierza ustaliæ prawa autorskie. W tej sprawie porozumie siê z LORO oraz rodzin± autora.

Tradycja kronikarska zapocz±tkowana przez Z. Piszczyñskiego bêdzie kontynuowana. – Mam ju¿ materia³ na spor± kronikê z lat 90. do czasów dzisiejszych – zapewnia S. Mosiejko.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=54