www.schwiebus.pl

:: Wieczór wspomnieñ
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-23 00:40:32)

  Gazeta Lubuska
9 lutego 2004

Wieczór wspomnieñ

Mieszkañcy zebrani w pi±tek w galerii Inspiracje zobaczyli swoje miasto sprzed 40 lat. Spotkaniu z histori± towarzyszy³ d¼wiêk projektora filmowego z 1964 r.

Seans zacz±³ legendarny koncert Czes³awa Niemena w Strzelnicy z 1972 r. Dochód z tego wystêpu zasili³ konto budowy basenu, który powsta³ po niemal 30 latach. Potem widzowie przenie¶li siê w 1964 r. Zaczê³y siê czarno-bia³e wspomnienia. Najpierw z czynu robotniczego; g³os lektora informowa³ o budowie szko³y nr 2 i wmurowaniu kamienia wêgielnego pod budowê nowych bloków. – Szkoda tylko, ¿e wyburzyli kamienice – mówili do siebie siedz±cy na sali.

Czar przesz³o¶ci

Kronikarz nie zapomnia³ o kolei, kiedy ¦wiebodzin znalaz³ siê na linii Moskwa – Pary¿. Okrzykami rado¶ci przywitano obrazy z XVII Wy¶cigu Pokoju z 1969 r. – Etap wygra³ Jan Magiera – pamiêta Stanis³aw Romanów. Potem by³a kronika z zabawy z okazji 22 lipca w o¶rodku w Wilkowie. Druga czê¶æ to kolorowy film z turnieju miast z 1987 r. Przeciwnikiem ¦wiebodzina by³a W³odawa. W telewizji nigdy tego nie pokazano, dlatego czê¶æ widzów pierwszy raz zobaczy³a siebie na ekranie. – Ale kieckê wtedy nosi³am – szepta³a mê¿owi starsza pani w trzecim rzêdzie.

G³os ze szpuli

G³os do filmu pod³o¿ono z magnetofonu szpulowego. – Tak jak przed laty robi³ to Piszczyñski – wyja¶nia Zbigniew Szumski, dyrektor domu kultury. Kronikarz Zenon Piszczyñski pracowa³ w Lubuskim O¶rodku Rehabilitacyjnym, skoñczy³ te¿ szko³ê filmow± w £odzi. By³ wspó³za³o¿ycielem amatorskiego klubu Lubusz. Obrazy utrwala³ na ta¶mie 16-milimetrowej. – Ojciec chodzi³ z wielk± kamer±, w torbie nosi³ ciê¿kie akumulatory, które pomaga³em mu d¼wigaæ – wspomina Miros³aw, syn Z. Piszczyñskiego.

Dyr. Szumski deklaruje, ¿e dzie³o Z. Piszczyñskiego bêdzie kontynuowane. – To ju¿ pewne, bêdziemy krêciæ ¿ycie miasta – zapewnia. Wy¶wietlone zostan± równie¿ kolejne czê¶æ kronik. W pi±tek obejrzano zaledwie ma³y kawa³ek.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=53