www.schwiebus.pl

:: Ta¶my o mie¶cie
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-23 00:33:01)

  Gazeta Lubuska
19 stycznia 2004

Ta¶my o mie¶cie

W archiwum domu kultury znajduje siê 12 czê¶ci kronik miejskich. Nadal nie wiadomo, czy s± jeszcze jakie¶ inne filmy.

Filmy autorstwa Zbigniewa Piszczyñskiego nagrane na szpulach 16 milimetrowych trafi³y do domu kultury przed kilkoma laty. – Zabrali¶my je z Lubuskiego O¶rodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego, ¿eby nie uleg³y zniszczeniu – wyja¶nia dyrektor Zbigniew Szumski.

Kroniki bez g³osu

Zabezpieczone w archiwum filmy zawieraj± zapis wydarzeñ politycznych i spo³ecznych z lat 60. i 70. – Nie ma na nich znanych polityków minionej epoki – informuje dyr. Szumski. Jest za to legendarny koncert zmar³ego w sobotê Czes³awa Niemena. Odby³ siê w latach 70. w Szczelnicy, dochód z imprezy byæ przeznaczony na budowê miejskiego basenu. Niektóre czê¶ci kronik trafi³y za granicê. – Zapis Piszczyñskiego z operacji w szpitalu pojecha³ nawet do Cannes – mówi Z. Szumski. Na filmach mo¿na dok³adnie zobaczyæ zmiany jakie nast±pi³y w mie¶cie w ci±gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. S± uwiecznione pocz±tki niektórych budów oraz odbyte imprezy. – To bardzo ciekawy materia³ dla historyka – podkre¶la pracownik domu kultury Stanis³aw Mosiejko.
Zgromadzone w archiwum kroniki zawieraj± ³±cznie ponad 1,5 godz. filmu. Obrazy krêcone przed wieloma laty nie maj± g³osu. D¼wiêk by³ nagrywany na magnetofonie i pó¼niej, podczas projekcji podk³adany. Kroniki zosta³ zapisane na kasety wideo, w planach jest nagranie ich na no¶nikach cyfrowych.

Kamera zawiod³a

Do koñca nie wiadomo ile miejskich kronik powsta³o. Ich autor Z. Piszczyñski zmar³ przed kilkoma laty. Ponoæ jaka¶ czê¶æ kroniki lub kronik, nagrana na kasecie wideo, kr±¿y w¶ród mieszkañców. – S³ysza³em o tym, jednak sam ich nie widzia³em – mówi Z. Szumski. Dok³adny spis tre¶ci kronik przed laty trafi³ do muzeum regionalnego. Pó¼niej ich autor wypo¿yczy³ go i ¶lad po dokumencie zagin±³. Podobno znajduje siê gdzie w archiwach LORO. Pracownicy dom kultury przez jaki¶ czas filmowali wa¿ne wydarzenia w mie¶cie. Przerwali gdy¿ kamera odmówi³a pos³uszeñstwa. Maj± nadziejê, ¿e uda im siê kupiæ niedrogi sprzêt cyfrowy i znów zaczn± uwieczniaæ ciekawe rzeczy.
Z. Szumski oprócz odszukania wszystkich kronik Piszczyñskiego chcia³by dotrzeæ do filmów amatorskich krêconych przez ¶wiebodzinian. – Wielu z nich uczestniczy³o w miejskich imprezach, nagrywa³o wiele ciekawych dla ¦wiebodzina spraw, to dopiero by³aby fantastyczna kronika – stwierdza. Jest szansa, ¿e mieszkañcy obejrz± zachowany 1,5 godzinny film. – Powa¿nie my¶limy o projekcji tych historycznych ju¿ kronik – ujawnia dyr. Szumski.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=52