www.schwiebus.pl

:: Na kliszach utrwalone
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-06-23 00:26:49)

Gazeta Lubuska
24 grudnia 2003

Na kliszach utrwalone

W archiwum domu kultury zgromadzono ponad 14 tys. zdjêæ z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu miasta.

Pocz±tek kolekcji to rok 1989 r. – Wtedy zaczêli¶my fotografowanie wa¿nych imprez kulturalnych – opowiada dyrektor domu kultury Zbigniew Szumski. Po kilku latach zebra³o siê ju¿ niemal 10 tys. zdjêæ. – Teraz fotografii archiwalnych mamy grubo ponad 14 tys. – dodaje dyrektor.

Od niedawna kolekcja jest przenoszona do komputera. To bardzo ¿mudna robota. Ka¿de zdjêcie musi byæ najpierw zeskanowane i zapisane w cyfrowej postaci. Potem fotografia jest opisywana. I z tym jest najwiêkszy problem, poniewa¿ trudno jest ustaliæ daty wykonania najstarszych zdjêæ.

Na fotografiach widniej± wa¿ne dla miasta imprezy kulturalne oraz wydarzenia polityczne. Nie brakuje te¿ osobisto¶ci, które odwiedza³y ¦wiebodzin. – Mamy premiera Buzka i prezydenta Kwa¶niewskiego, znane gwiazdy muzyki i kabaretu – opowiada Z. Szumski. S± te¿ zdjêcia inwestycji podjêtych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dlatego dyrekcja domu kultury planuje wydanie najciekawszych zdjêæ w postaci kolorowego albumu. – Na razie s± to jednak tylko plany, ale mam nadziejê, ¿e uda siê je wykonaæ – mówi Z. Szumski.

Z kolekcji chêtnie korzystaj± mieszkañcy, którzy na zdjêciach najczê¶ciej szukaj± siebie lub znajomych. Wielu ogl±da równie¿ zgromadzone zbiory poszukuj±c miejsc ju¿ dzi¶ nie istniej±cych, lub takich które kiedy¶ wygl±da³y zupe³nie inaczej.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=51