www.schwiebus.pl

:: Symbol dla potomnych
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-05-22 13:37:33)

Symbol dla potomnych


Symbol dla potomnych


Dzieñ za Dniem
WYDANIE NR 42 [155] z dnia 27 pa¼dziernika 2004
¦wiebodzin. Powróci³y dawno zapomniane s³owa "ja to wykonam honorowo"
Pomnik nekropolii

W poniedzia³ek 1 listopada na prowizorycznym jeszcze o³tarzu Pomnika Nekropolii Kresowych odprawiona zostanie tradycyjna msza ¶w. za zmar³ych i wmurowany bêdzie akt erekcyjny. Po trudnym, a czêsto burzliwym okresie projektowania, pomiarów i negocjacji, zaczyna wyrastaæ konstrukcja pomnika.

- Zamiary zamieniaj± siê w czyny, obelisk staje siê faktem - mówi prezes ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian - Ludwik Zalewski. Powstaje pomnik symbolizuj±cy ponadczasowy znak trwania i szacunku dzisiejszych pokoleñ dla tych, którzy chronili wiarê, polsk± mowê, kulturê i warto¶ci obywatelskie. Pomnik bêdzie miejscem wspólnej pamiêci o zmar³ych, poleg³ych i zamordowanych. Tutaj ich potomkowie bêd± mogli pochyliæ siê w zadumie, zapaliæ znicz i z³o¿yæ do urn ziemiê. - Dziêki pamiêci poszczególnych ludzi powstaje szczególna mapa historyczna miejsc mocno zakorzenionych w naszej pamiêci, ¶wiadomo¶ci i sercach - stwierdza L. Zalewski.

Sprawny przebieg formalnych prac zwi±zanych z budow± zawdziêczaæ nale¿y burmistrzowi Dariuszowi Bekiszowi, Romanowi Pacukowi i staro¶cie Ryszardowi Szafiñskiemu. Wiele osób wspieraj±cych inicjatywê potraktowa³o pomoc honorowo. - Nie w czynie spo³ecznym, bezp³atnie, lecz honorowo, s³owa te przynosz± zaszczyt wypowiadaj±cym je osobom - podkre¶la prezes. Pe³na lista sponsorów zostanie podana do publicznej wiadomo¶ci po zakoñczeniu budowy. Otwieraj± j±: autor projektu architektonicznego Robert Jurga, autorzy projektu budowlanego prof. Andrzej Chrzanowski i dr Gerard Bry¶, wykonawca kosztorysu Marian Wybraniec oraz geodeci Edward Kyæ i Piotr Lipiak.

- Udzielana pomoc mia³a ró¿ne formy, lecz zawsze pojawia³a siê w trudnych momentach - przyznaje prezes. - Do¶wiadczyli¶my jej ze strony prezesa firmy "Seco/Warwick" Andrzeja Zawistowskiego, prezesa "Eltermy" Janusza Gudaczewskiego, wykonawcy krzy¿y Zbigniewa £oziñskiego z Miêdzyrzecza oraz firmy "Armil" kierowanej przez Danutê Janowicz i Augustyna Filipczaka.

Zagl±daj±ce na teren budowy osoby przesta³y w±tpiæ w realno¶æ tego ¶mia³ego przedsiêwziêcia. Niedowierzanie zast±pi³o zdumienie. W obszernym wykopie pojawi³a siê p³yta fundamentowa, potem zbrojenie stalowe konstrukcji, szalunki i bry³a betonowa. Ziemia wybrana spod pomnika wywieziona zosta³a na drogê, przed³u¿enie ulicy Strzeleckiej. Po utwardzeniu zmotoryzowani odwiedzaj±cy cmentarz zyskaj± nowe miejsca do parkowania.

Brakuje tylko krzy¿y. - S± ju¿ gotowe, czekaj± jedynie na utwardzenie siê fundamentów - zapewnia L. Zalewski. - Ob³o¿enie betonowej rotundy pomnika granitowymi p³ytami z inskrypcj± i nazwami cmentarzy, wykonanie o³tarza i podestu wokó³ pomnika, nisz na urny z ziemi± z kresowych cmentarzy, przewidujemy na przysz³y rok.

Przebieg dalszych prac zale¿eæ bêdzie od hojno¶ci twórców pomnika, a wiêc osób zg³aszaj±cych nazwy miejsc pochówku bliskich poza granicami Polski. - Wiedzieæ nale¿y, ¿e wykucie w p³ycie granitowej jednej nazwy, a zg³oszono ju¿ ponad 200, bêdzie kosztowa³o ¶rednio ponad 100 z³ - wyja¶nia prezes Kresowiaków.

Przypomnijmy, ¿e ubieg³oroczna kwesta na cmentarzu w ¦wiêto Zmar³ych i Zaduszki przebieg³a nader pomy¶lnie, daj±c budowniczym pomnika kwotê 6.500 z³. - Komitet budowy pomnika liczy, ¿e dotychczasowe zaawansowanie prac przekona w±tpi±cych i zachêci do wiêkszej hojno¶ci - mówi Ludwik Zalewski.

 

wruz

 
Dzieñ za Dniem
WYDANIE NR 43 [156] z dnia 3 listopada 2004
¦wiebodzin. Gdyby¶my zapomnieæ mieli o Nich, Ty Bo¿e zapomnij o nas
Symbol dla potomnych

Z inicjatywy ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian, na wieczn± rzeczy pami±tkê postanowiono wspólnym wysi³kiem wznie¶æ ten pomnik jako symbol pozostawionych na Kresach Wschodnich - dawnych historycznych Ziemiach II Rzeczpospolitej Polskiej - Wileñszczy¼nie, Podolu, Wo³yniu, obecnej Ukrainie, Bia³orusi i Litwie - wszystkich cmentarzy, pobojowisk, jawnych i ukrytych miejsc straceñ oraz bezimiennych grobów znajduj±cych siê poza obecnymi granicami Polski. Jest on równie¿ symbolem wszystkich rozsianych na stepach Kazachstanu, Syberii oraz innych krajów ca³ego ¶wiata bezimiennych lub niedostêpnych dla nas cmentarzy i grobów kryj±cych prochy za³o¿ycieli naszych rodów, przyjació³ i ¿o³nierzy, którzy pracowali, walczyli i oddali swoje ¿ycie za to, ¿eby nasze dzieci mówi³y po polsku, ¿y³y w wolnym kraju i mia³y miejsce do okazywania czci swoim przodkom.

Pamiêæ o nich niech bêdzie dla potomnych wieczystym wskazaniem, ¿e nigdy Polacy, chocia¿ roz³±czeni, nie zapomnieli o swojej Ojcowi¼nie. Historia by³a dla wielu z nich okrutna, ich ko¶ci rozrzucono, groby podeptano - ale gdyby¶my o Nich zapomnieæ mieli, Ty Bo¿e zapomnij o nas.

W poniedzia³ek 1 listopada, w Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych, o godz. 14.00 na miejscowym cmentarzu ks. kanonik Benedykt Pacyga rozpocz±³ mszê ¶w. od przypomnienia kresowych korzeni wiêkszo¶ci ¶wiebodzinian. Nabo¿eñstwo odprawiono po raz pierwszy na o³tarzu nowo wzniesionego Pomnika Nekropolii Kresowych. Wmurowania aktu erekcyjnego, którego fragment tre¶ci przytaczamy powy¿ej, dokonali: ks. B. Pacyga, prezes ¦ZK Ludwik Zalewski, burmistrz Dariusz Bekisz i starosta Ryszard Szafiñski.

 

wruz

 

Gazeta Lubuska
8 Listopada 2004
Pamiêæ w kamieniu

Pomnik Nekropolii Kresowych ju¿ stoi. Trwa zbiórka na granit, na którym bêd± wyryte nazwy miejsc pochówków i ka¼ni.

Jad±c obwodnic± miasta na cmentarz przy ul. £êgowskiej zobaczymy trzy bia³e krzy¿e. Góruj± nad okolic±, s± bardzo dobrze widoczne z trasy. Zosta³y ustawione 1 listopada z inicjatywy ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian.

Czeka na granit

Wokó³ pomnika na razie jest piach, obelisk jest jeszcze go³y, betonowe ¶ciany czekaj± na granit, którym zostan± wy³o¿one. – Na granitowych p³ytach bêd± miejsca na nazwy zagranicznych cmentarzy oraz miejsc ka¼ni na kresach – t³umaczy prezes ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian Ludwik Zalewski. Na granicie znajdzie siê miejsce nie tylko dla nazw mogi³ ze wschodu, pojawi± siê tam równie¿ miejsca pochówków z innych stron ¶wiata. Dooko³a pomnika bêd± przygotowane miejsca na urny z ziemi± z wypisanych na kamieniu cmentarzy. ¦wiebodziñski Zwi±zek Kresowian istnieje od trzech lat. W jego szeregach jest dzi¶ niemal 200 osób. – Od pocz±tku staramy siê o budowê obelisku – t³umaczy prezes Zalewski. Aby marzenia sta³y siê rzeczywisto¶ci±, przed rokiem cz³onkowie zwi±zku oraz osoby z nim zaprzyja¼nione kwestowa³y na cmentarzu. Za uzbierane w kwe¶cie pieni±dze i dziêki pomocy sponsorów ustawili widoczn± dzi¶ czê¶æ pomnika.

Morze potrzeb

W tym roku we Wszystkich ¦wiêtych wmurowano na cmentarzu akt erekcyjny pod budowê obelisku. Na betonowym cokole stanê³y trzy bia³e krzy¿e. Teraz zwi±zek zbiera pieni±dze na wykoñczenie pomnika. – Ostatnia kwesta przynios³a nam 3.069 z³ – informuje prezes Zalewski. Na wykoñczenie pomnika potrzeba jeszcze ok. 150 tys. z³. Pomóc zwi±zkowi obiecuje burmistrz Dariusz Bekisz. – Zwrócê siê do radnych z propozycj± wsparcia budowy pomnika i my¶lê, ¿e problemów z przekazaniem jakiej¶ sumy nie bêdzie – zapowiada. Burmistrz chwali sam pomys³ budowy obelisku i formê rozpoczêcia starañ o pieni±dze na dokoñczenie budowy. – Zwi±zek postawi³ krzy¿e, pokaza³ wszystkim, co zrobi³ i teraz prosi o wsparcie na wykoñczenie pomnika, to bardzo dobre rozwi±zanie – ocenia D. Bekisz.

Piotr Jêdzura
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=32