www.schwiebus.pl

:: ¦wiebodzin
Artyku dodany przez: schwiebu (2014-03-16 12:42:25)

 

¦wiebodziñscy ksiêgarze - Pañstwo Korn – przez lata handluj±cy w ma³ej ksiêgarence „U Edwarda” (tu¿ za bankiem BZ WBK przy ul. G³ogowskiej) - z ¿alem rozk³adali rêce przed szukaj±cymi pami±tek ze ¦wiebodzina. Latem ¿al by³ dotkliwszy bo odprawiali z kwitkiem turystów pytaj±cych o album miasta.

Portret miasta

Do r±k czytelników trafi nowa ksi±¿ka o ¦wiebodzinie. Tym razem bêdzie to zbiór prac artysty fotografa - Piotra Wêc³awskiego, który byæ mo¿e wype³ni dotkliw± lukê. Ksi±¿ka - pierwszy polski foto album miasta zawiera 125 kolorowych obrazów. Wszystkie spod jednej rêki artysty - ¶wiebodzianina od urodzenia (1958). Warto¶æ albumu podnosz± t³umaczenia Gra¿yny Hata³a (j. niemiecki) i Piotra Ratajczaka (j. angielski). Ksi±¿kê zredagowa³ i opracowa³ graficznie Kazimierz Gancewski.

W tym miejscu uk³on w stronê miejskich radnych, którzy jednog³o¶nie zdecydowali, ¿e ta pozycja w ci±gu najbli¿szych lat stanowiæ bêdzie pami±tkê ze ¦wiebodzina (st±d te¿ lwia czê¶æ nak³adu trafi³a do Urzêdu Miejskiego). Mo¿na bêdzie zatem obdarowaæ ni± drogich go¶ci - uczestników wymian sportowych, kulturalnych, regionalnych, zawodowych etc. Wyje¿d¿aj±cy np. za granicê bêd± mieli kolorowy prezent – fotograficzny portret miasta.

Co zobaczymy? ¦wietne fotografie a na nich miêdzy innymi mury obronne, najstarsze budynki, interesuj±ce fasady kamienic, ko¶cio³y, widoki miasta z balonu, pomniki, nowe obiekty drogowe i rozwi±zania komunikacyjne (S3). Na ok³adce prócz notki o arty¶cie umieszczono widok miasta od wschodu, zza jeziora Zamkowego. Na koñcu, obok spisu ilustracji, znajdziemy ma³y przegl±d wydawnictw regionalnych dostêpnych (do wyczerpania nak³adu) w tutejszym Muzeum.

Dziêki uprzejmo¶ci HMMG (wydawca) prezentujê wstêp do albumu „¦wiebodzin”:

Mam, tak samo jak ty,
Miasto moje a w nim:
Najpiêkniejszy mój ¶wiat
Najpiêkniejsze dni...

S³owami piosenki Czes³awa Niemena mo¿na opisaæ ¦wiebodzin ukazany na kartach tego kolorowego albumu. Bo w³a¶nie takim „wy¶nionym” miastem jest on dla twórców – Piotra Wêc³awskiego i Kazimierza Gancewskiego. Ksi±¿ka, która powsta³a z potrzeby serca, to pierwszy polski zbiór fotografii miasta. Ka¿dy kadr tej publikacji udowadnia, jak wa¿nym miejscem dla autorów jest ¦wiebodzin.

To nie tylko ponad dwudziestotysiêczna miejscowo¶æ na zachodzie Polski, o której g³o¶no za spraw± monumentalnego pomnika Chrystusa czy te¿ pobliskiego £agowa – Per³y Ziemi Lubuskiej. To przede wszystkim miejsce, z którym autorzy wi±¿± mnóstwo wspomnieñ. ¦wiadcz± o tym piêkne, klimatyczne zdjêcia artysty, pokazuj±ce urodê miasta, jego najcenniejsze zabytki i najwa¿niejsze miejsca.

Obok albumu nie mo¿na przej¶æ obojêtnie. Mieszkañcom pozwoli spojrzeæ na ¦wiebodzin z innej, bardziej sentymentalnej strony, pomo¿e dostrzec jego urok, sk³oni do refleksji. Z kolei przybyszów zachêci do poznania urokliwego miasteczka przy autostradzie Warszawa - Berlin.

A naprawdê warto!

 

Wydawca

Gdzie kupiæ? Niecierpliwi bêd± mieli okazjê podczas spotkania z autorami ksi±¿ki, które zaplanowano na 22 marca (w sobotê) o godz. 16-tej w Galerii ¦DK „Inspiracje”. Ponadto wydawca skieruje j± do kiosku z pras± w pawilonie ¦SM na Os. £u¿yckim i drogerii „U Zosi” obok sklepu „Malinka”. Bêd± dostêpne od poniedzia³ku 24 bm.

¦wiebodzin - Piotr Wiktor Wêc³awski

Krótka metryczka: ksi±¿ka z nr ISBN-978-83-938895-0-1, szyta, ma tward±, foliowan± na b³ysk ok³adkê, druk zielonogórskiej drukarni „Ligatura”, liczy sobie 132 str. full kolor, spis ilustracji (wa¿y ca 60 dkg), papier kredowy 150 g, format 21x21 cm. Album „¦wiebodzin” wyda³a m³oda, ¶wiebodziñska firma „HMMG” debiutuj±ca w bran¿y. Kwadratowy album z fotografiami Piotra W. Wêc³awskiego jest trzeci± czê¶ci± cyklu rozpoczêtego ksi±¿kami pt. „¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek” (2011) i „¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty” (2013) wydanymi przez nasze Muzeum Regionalne.

Tutejszyadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=249