www.schwiebus.pl

:: Kamienice do remontu
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-08-19 21:59:00)

Kamienice do remontu

Dzieñ za Dniem
Wydanie 28 [291] z dnia 18 lipca 2007 r.
Dziesiêæ obiektów skorzysta z rewitalizacyjnej dotacji gminy

Gmina ma w bud¿ecie 400 tysiêcy z³otych na rewitalizacjê zabytków. Z pieniêdzy postanowi³o skorzystaæ zaledwie kilka wspólnot mieszkaniowych oraz parafia, do której nale¿y tzw. du¿y ko¶ció³. Ponad 100 tys. z³ nadal czeka na chêtnych.

- Je¿eli jest ma³a wspólnota mieszkaniowa do siedmiu lokali, to na decyzje dotycz±ce remontów na czê¶ciach wspólnych musi byæ zgoda wszystkich mieszkañców - t³umaczy urzêdniczka magistratu. - W du¿ej wspólnocie decyzje zapadaj± wiêkszo¶ci± g³osów.

Wysoko¶æ dotacji nie mo¿e przekraczaæ 90 procent warto¶ci prac przewidzianych do wykonania. Jednak nie mo¿e byæ to wiêcej ni¿ 40 tys. z³.

Mimo tak wydawa³oby siê korzystnych warunków, chêtnych do remontowania kamienic jest jak na lekarstwo. Warto przypomnieæ, ¿e dotacja gminy obejmuje nak³ady konieczne na: odnowienie, uzupe³nienie lub ca³kowite odtworzenie tynków, rynien i rur spustowych oraz zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych. Uchwa³a rady, z grudnia 2005 roku, przewiduje równie¿ pomoc w odnowieniu lub odtworzeniu wiê¼by i pokrycia dachowego dla obiektów sakralnych i ko¶cielnych.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest, aby budynek figurowa³ w spisie zabytków.

Po rozpatrzeniu wniosków, na 2007 rok zaplanowano do wykorzystania 266 tys. z³. Roboty zostan± wykonane na siedmiu budynkach, którymi zarz±dza ¦TBS. S± to kamienice przy ulicach 1 Maja 17, Studenckiej 5, Wa³owej 54, ¦wierczewskiego 9, G³ogowskiej 11, Pi³sudskiego 16 i na Placu Jana Paw³a II nr 8. Budynek przy ulicy Studenckiej 4 ju¿ przeszed³ rewitalizacjê. Wype³nione zosta³y ubytki, pêkniêcia elewacji, zrekonstruowano ozdobne wie¿yczki. O dotacjê postarali siê równie¿ proboszczowie. W Jordanowie gmina do³o¿y do remontu wie¿y. Podobnie w ¦wiebodzinie odnowione zostan± wie¿yczki ko¶cio³a NMPKP.

W magistracie le¿y jeszcze jeden wniosek z³o¿ony po terminie. Po wprowadzeniu poprawek do uchwa³y najpewniej blask odzyska jeszcze jedna kamieniczka przy ulicy G³ogowskiej.

wruzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=232